Business Meeting

บริการที่ปรึกษาตามประกาศของ คปภ.

ปฏิบัติตามประกาศได้อย่างมั่นใจ โดยที่ปรึกษามืออาชีพ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓ บริษัทต้องมีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT governance)

(2) การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT project management)

(3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security)

(4) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management)

(5) การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT compliance)

(6) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit)

(7) การกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ (Cybersecurity)

(8) การรายงานหตุการณ์ภัยคุกคามทางไชเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Reporting)
AlphaSec ช่วยให้บริษัท สามารถปฏิบัติตามประกาศได้ โดยการให้คำปรึกษาและตัวอย่างเอกสารมาตรการควบคุมตามข้อกำหนดของประกาศ

 

ALPHASEC

02-309-3559 Hot Line : 081-714-6016

บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด
เลขที่ 18 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็ก 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • Facebook

©2020 by AlphaSec Co., Ltd.