Copy of PrivacyNote (8).png
 
Copy of PrivacyNote (8).png

บริการที่ปรึกษาตามประกาศของ คปภ.

ปฏิบัติตามประกาศได้อย่างมั่นใจ โดยที่ปรึกษามืออาชีพ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๓ บริษัทต้องมีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT governance)

 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 • โครงสร้างการกำกับดูแล (Three Lines of Defense)

 • นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management Policy, IT Security Policy)


(2) การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT project management)

 • การประเมินความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ

 • กรอบการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การกำกับดูแลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   

(3) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security)

 • IT Security Policy

 • IT Security Organization

 • Human Resource Security

 • Asset Management

 • Access Control

 • Cryptography

 • Physical and Environmental Security
   

(4) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management)

 • 1st & 2nd Line of Defense (Risk Owners & Risk Functions)

 • IT Risk Management Framework, Process, Criteria

 • Risk Assessment (Identification, Analysis, Evaluation)

 • Risk Treatment, Risk Monitoring & Review, Risk Reporting
   

(5) การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT compliance)

 • 2nd Line of Defense

 • กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance)
   

(6) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit)

 • 3rd Line of Defense

 • บทบาทหน้าที่ แผนงาน ขอบเขตในการตรวจสอบ

 • การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก การรายงานผลการตรวจสอบ

 • การติดตามผลการตรวจสอบและรายงานประเด็นสำคัญ
   

(7) การกำกับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ (Cybersecurity)

 • Cybersecurity Framework

 • Identification, Protection, Detection, Response, Recovery

 • การประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์

 • การประเมินสถานะดำเนินการด้านภัยคุกคามไซเบอร์

 • การเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ และดำเนินการตาม พ.ร.บ. Cyber
   

(8) การรายงานหตุการณ์ภัยคุกคามทางไชเบอร์หรือภัยคุกคามที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Reporting)

 • บริษัทประกันภัยต้องรายงานต่อสำนักงาน ในกรณีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทถูกโจมตีหรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นปัญหาหรือเหตุการณ์ที่บริษัทต้องรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัททราบ
   

AlphaSec ช่วยให้บริษัท สามารถปฏิบัติตามประกาศได้ โดยการให้คำปรึกษาและตัวอย่างเอกสารมาตรการควบคุมตามข้อกำหนดของประกาศ

ดาวน์โหลด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/291/T_0022.PDF