You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Our Team Consists of Professionals

ทีมที่ปรึกษาของ ALPHASEC

ทีปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของ ALPHASEC เป็นทีมที่มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรที่ปรึกษาระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งมีความตั้งใจจะทำให้องค์กรในประเทศไทยมีความสามารถในการปฏิบัติได้ตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระดับโลก ด้วยการให้บริการที่เข้าใจธุรกิจ เข้าใจวัฒนธรรม รวมถึงค่าบริการที่สมเหตุผล รวมถึงมีวุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถในระดับสากล เช่น CISA, CISSP, CPIAT, CISM, CSSLP, CEPAS DPO, IRCA ISMS, IRCA BCMS, IRCA ISMS เป็นต้น