top of page

กลยุทธ์ AI-First กำลังสร้างปัญหามากกว่าแก้ไขหรือไม่?

อัปเดตเมื่อ 15 พ.ค.ในปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ มากมายทั้งเทคยักษ์ใหญ่และบริษัทที่ปรึกษาการจัดการชั้นนำ ต่างก็ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ "AI-First" ซึ่งหมายถึง การให้ความสำคัญกับ AI สูงสุดก่อนพิจารณาแนวทางอื่น ๆ กลยุทธ์นี้ดูผิวเผินแล้วว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและหลีกเลี่ยงไม่ได้


อย่างไรก็ตาม บทความจาก Harvard Business Review ชื่อว่า "Is Your AI-First Strategy Causing More Problems Than It's Solving?" เสนอว่า กลยุทธ์ AI-First นั้นอาจสร้างปัญหามากกว่าแก้ไข


ปัญหาของกลยุทธ์ AI-First

ปัญหาหลักของกลยุทธ์ AI-First ไม่ได้อยู่ที่ "AI" เอง แต่เป็นที่การให้ความสำคัญกับ "AI" มากเกินไป กลยุทธ์นี้มักทำให้บริษัทมองข้ามเป้าหมายที่แท้จริงของเทคโนโลยี นั่นคือ การช่วยเหลือและเสริมสร้างงานของมนุษย์


วิธีการ AI Transformation ที่ดีกว่า

แทนที่จะใช้กลยุทธ์ AI-First ผู้เขียนบทความแนะนำให้ใช้แนวทาง 3P ดังนี้

  • Problem-centric: มุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ AI สามารถช่วยแก้ไขได้จริง ๆ

  • People-first: คำนึงถึงผลกระทบของ AI ต่อพนักงานและลูกค้า

  • Principle-driven: กำหนดหลักการที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาและใช้งาน AI

ตัวอย่างปัญหาจากกลยุทธ์ AI-First

บทความยังได้ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจากกลยุทธ์ AI-First ไว้ดังนี้

  • การตัดสินใจที่ผิดพลาด: AI อาจตัดสินใจผิดพลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลไม่เพียงพอหรือมีอคติ

  • การสูญเสียงาน: AI อาจทำให้พนักงานบางกลุ่มต้องตกงาน

  • ปัญหาทางจริยธรรม: AI อาจสร้างปัญหาทางจริยธรรม เช่น การเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว

บทสรุป

กลยุทธ์ AI-First นั้นอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป บริษัทควรพิจารณาแนวทาง 3P ที่ผู้เขียนแนะนำ เพื่อให้แน่ใจว่า AI ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์อย่างแท้จริง📱 โทร: 093-789-4544

💬 Inbox: m.me/AlphaSecTH

📧 อีเมล: contact@alphasec.co.th

🔗 เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.th

ดู 11 ครั้ง

Comments


bottom of page