top of page
  • Admin

การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)


การสื่อสารความเสี่ยงคือกิจกรรมหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีวัต


ถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องมีหน้าที่ตัดสินใจและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงระหว่างกัน ซึ่งข้อมูลนั้นอาจประกอบด้วย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติของความเสี่ยง รูปแบบของความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรง การจัดการความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง


การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจต่อการจัดการความเสี่ยง ซึ่งการสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะเข้าใจถึงข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจและเหตุผลในการดำเนินการบางอย่างเพื่อจัดการความเสี่ยง


การรับรู้ความเสี่ยงของแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกันไป ตามสมมติฐาน แนวคิดความต้องการ ประเด็น และความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตนมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการอภิปรายความเสี่ยงนั้น ๆ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีแนวโน้มที่จะใช้ดุลยพินิจในการยอมรับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการรับรู้ความเสี่ยง และสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถระบุได้ถึงการรับรู้ความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับ และสามารถจัดทำเป็นเอกสารพร้อมระบุเหตุผลประกอบความเข้าใจได้อย่างชัดเจน


นอกจากนั้นการสื่อสารความเสี่ยงยังเป็นกระบวนการในการอธิบายข้อมูลที่บุคคลทั่วไปต้องการใช้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของการสื่อสารความเสี่ยงแตกต่างกันไปตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน บุคคลทั่วไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้เข้าใจความเสี่ยง ต้นทุนและประโยชน์จากการใช้บริการ ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีสื่อสารความเสี่ยงใช้เป็นวิธีการที่จะช่วยลดข้อพิพาทและคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าก่อนที่ความเสี่ยงนั้นจะส่งผลให้เกิดผลกระทบขึ้นจริง การสื่อสารความเสี่ยงคือ "การถ่ายโอน" หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบหลายทิศทางและเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา และต้องมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร ลูกค้าและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอนสูง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อเกิดผลกระทบที่แตกต่างกันสำหรับคนและกลุ่ม


ประเภทของการสื่อสารความเสี่ยงมี 5 ประเภท

1.คำเตือน

คำแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และยังรวมถึงการดำเนินการที่สามารถทำได้ในทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบของการแจ้งเตือนป๊อปอัพหรือตัวบ่งชี้คำเตือน

2. ประกาศ

เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบริการหรือผลิตภัณฑ์ เช่นน นโยบายความเป็นส่วนตัวและใบรับรอง SSL Certificate หรือประกาศข้อมูล Timeline ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 หรือข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจากรัฐบาล เป็นต้น

3. ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลสถานะของระบบ เช่น การใช้แสดงสถานะที่แถบเมนูในระบบปฏิบัติการเพื่อแสดงว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่

4. การฝึกอบรม

การสื่อสารโดยการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนให้ผู้ใช้ รับรู้รับทราบเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยและวิธีตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ ซึ่งสามารถสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์ เว็บไซต์ อีเมล และวิดีโอ เป็นต้น

5. นโยบาย

การสื่อสารด้านนโยบายเป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ตนจะต้องปฏิบัติตามเช่น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจกำหนดไว้ว่า หากจะมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจมีความเสี่ยงสูงต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอคำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเสมอ

ดู 1,027 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page