top of page

ความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ของความเสียหายเป็น 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้:

  • ความเสียหายทางกายภาพ (Physical Harms): เกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้คน, เช่น การติดตามหรือการโจมตีทางกายภาพ​​.

  • ความเสียหายทางเศรษฐกิจ (Economic Harms): เป็นความเสียหายที่ส่งผลต่อสถานะทางการเงินหรือเศรษฐกิจของบุคคล อาจเกิดจากการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเช่นข้อมูลธนาคารหรือเครดิตซึ่งนำไปสู่การโจรกรรมทางการเงินหรือการฉ้อโกง​​.

  • ความเสียหายต่อชื่อเสียง (Reputational Harms): ความเสียหายนี้เกิดจากการเปิดเผยหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่เสียหายต่อชื่อเสียงของบุคคลนั้นๆ อาจรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับหรือเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต​​.

  • ความเสียหายทางจิตใจ (Psychological Harms): เกิดจากความรู้สึกเช่นความวิตกกังวล, ความรู้สึกไม่สบายใจ, หรือความเครียดที่ผู้คนอาจมีเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาถูกใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต​​.


ดู 15 ครั้ง

Comments


bottom of page