top of page

ธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance: กุญแจสำคัญสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลในยุคดิจิทัล ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับองค์กรต่างๆ องค์กรที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ Data Governance  เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรจัดการข้อมูลอย่างมีระบบ


Data Governance คืออะไร?

Data Governance หมายถึง การกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการในการจัดการข้อมูลองค์กรอย่างมีระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การสร้าง จัดเก็บ วิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ ไปจนถึงการทำลายข้อมูล โดยคำนึงถึงทั้งแง่มุมของกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยี


ทำไม Data Governance ถึงสำคัญ?

 • ข้อมูลมีมูลค่า: ข้อมูลเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับองค์กร Data Governance ช่วยให้สามารถดูแล จัดการ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ข้อมูลมีกระจัดกระจาย: องค์กรใหญ่ๆ มักมีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตามหลายแผนก Data Governance ช่วยให้รวมศูนย์ข้อมูล ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

 • ข้อมูลมีคุณภาพต่ำ: ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด Data Governance ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลมีคุณภาพสูง

 • ข้อมูลไม่ปลอดภัย: ข้อมูลรั่วไหลหรือถูกโจมตี อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรอย่างร้ายแรง Data Governance ช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัย

ผลลัพธ์ที่ได้จาก Data Governance

 • ข้อมูลมีคุณภาพสูง: ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และปลอดภัย

 • การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก: ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว

 • การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ: องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง

 • การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล: องค์กรสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วัฏจักรการดำเนินการ Data Governance

 1. การระบุแหล่งที่มาของข้อมูล: ระบุว่าข้อมูลมาจากไหน ใครเป็นเจ้าของข้อมูล และข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างไร

 2. การกำหนดนโยบายและระดับความเสี่ยง: กำหนดนโยบายในการจัดการข้อมูล ระบุระดับความเสี่ยงของข้อมูล และกำหนดมาตรการควบคุม

 3. การวิเคราะห์การไหลเวียนของข้อมูล: วิเคราะห์ว่าข้อมูลไหลเวียนอย่างไร ระบุจุดเชื่อมโยงของข้อมูล และออกแบบโครงสร้างข้อมูลใหม่

 4. การสร้างพจนานุกรมข้อมูล: ร่างเอกสารเพื่อระบุสถานะ การจัดเก็บข้อมูล อธิบายความหมายของข้อมูล และกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บ

 5. การออกแบบระบบป้องกันข้อมูล: ออกแบบระบบป้องกันข้อมูลตามระดับความเสี่ยงของข้อมูล ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และกำหนดมาตรการควบคุม

 6. การออกแบบระบบการเข้าถึงข้อมูล: ออกแบบระบบให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิ์ กำหนดกระบวนการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูล และติดตามการเข้าถึงข้อมูล

การเริ่มต้นใช้งาน Data Governance

 • สร้างความเข้าใจ: สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรเกี่ยวกับ Data Governance อธิบายว่า Data Governance คืออะไร ทำไมถึงสำคัญ และองค์กรจะได้รับประโยชน์อะไรจาก Data Governance

 • จัดตั้งคณะกรรมการ: จัดตั้งคณะกรรมการ Data Governance ที่มีตัวแทนจากทุกแผนกในองค์กร คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการ Data Governance

 • กำหนดขอบเขต: กำหนดขอบเขตของ Data Governance ว่าจะครอบคลุมข้อมูลประเภทใด แผนกใด และระบบใด

 • ระบุทรัพยากร: ระบุทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ Data Governance เช่น บุคลากร เงินทุน และเทคโนโลยี

 • กำหนดแผนงาน: กำหนดแผนงาน Data Governance ระบุเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ

 • สื่อสารและติดตามผล: สื่อสารความคืบหน้าของโครงการ Data Governance ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกคน ติดตามผลลัพธ์ และปรับปรุงกระบวนการ Data Governance อยู่เสมอ

เครื่องมือสำหรับ Data Governance

มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยในการดำเนินการ Data Governance เช่น:

 • ซอฟต์แวร์ Data Governance: ซอฟต์แวร์เหล่านี้ช่วยในการจัดการข้อมูลเมตา ติดตามการไหลเวียนของข้อมูล กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และอื่นๆ

 • เครื่องมือ Data Quality: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล

 • เครื่องมือ Data Security: เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการป้องกันข้อมูลจากภัยคุกคาม

ตัวอย่างผลลัพธ์จาก Data Governance

 • ธนาคารแห่งหนึ่ง: ธนาคารแห่งหนึ่งประสบปัญหาข้อมูลลูกค้ากระจัดกระจาย ทำให้ยากต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ ธนาคารจึงดำเนินการ Data Governance โดยรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า กำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล และออกแบบระบบการเข้าถึงข้อมูล ผลลัพธ์คือธนาคารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ และเพิ่มยอดขายได้

 • โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง: โรงพยาบาลแห่งหนึ่งประสบปัญหาข้อมูลผู้ป่วยไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการรักษา โรงพยาบาลจึงดำเนินการ Data Governance โดยกำหนดมาตรฐานในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และออกแบบระบบการเข้าถึงข้อมูล ผลลัพธ์คือข้อมูลผู้ป่วยมีความถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาบริการด้านสุขภาพได้

บทสรุป

Data Governance เป็นกุญแจสำคัญสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล องค์กรที่สามารถดำเนินการ Data Governance ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน


แหล่งข้อมูล

ดู 20 ครั้ง

Comentarios


bottom of page