Search
  • Admin

นายจ้างจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของ ผู้สมัครงานควรทำอย่างไร

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครงาน


เป็นกิจกรรมหนึ่งที่หลายองค์กรดำเนินการเป็นประจำ


โดยเฉพาะตำแหน่งที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการเงินหรือระบบสารสนเทศขององค์กร


ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวยังเป็นมาตรการควบคุมหนึ่งที่สำคัญตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 อีกด้วย


นอกจากการใช้แบบฟอร์ม ที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการแล้ว ควรมีการตรวจสอบด้วยว่าในแบบฟอร์มดังกล่าว


ผู้สมัครยินยอม ให้นายจ้าง จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล ของผู้สมัคร หรือไม่ หรือถ้าหากไม่มี ก็ควรมีการขอความยินยอมเพิ่มเติม เพื่อให้นายจ้าง เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลลูกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

#PDPA #HR #AlphaSec

92 views0 comments