top of page

ปลดล็อกศักยภาพข้อมูลด้วยบริการ Data Governance จาก ALPHASECในยุคดิจิทัล ข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับองค์กรต่างๆ การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายนี้ บริการ Data Governance จาก ALPHASEC เข้ามาช่วยองค์กรต่างๆ ในการจัดการข้อมูลอย่างมีระบบ โปร่งใส และปลอดภัย

บริการ Data Governance จาก ALPHASEC

บริการ Data Governance จาก ALPHASEC นำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรเพื่อช่วยให้องค์กรจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ดังนี้

 • การกำหนดนโยบายและมาตรฐาน : กำหนดแนวทางการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

 • การจัดการโครงสร้างข้อมูล : จัดระเบียบข้อมูลให้เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

 • การจัดการคุณภาพข้อมูล : ตรวจสอบและรับประกันความถูกต้องของข้อมูล

 • การจัดการความปลอดภัยข้อมูล : ปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • การติดตามและตรวจสอบ : วิเคราะห์การใช้งานข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ALPHASEC รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการจัดการข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดย ALPHASEC ได้เข้ามาช่วย SET ในการ:

 • กำหนดนโยบายและมาตรฐาน : กำหนดแนวทางการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากล

 • การจัดการโครงสร้างข้อมูล : จัดระเบียบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ให้เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

 • การจัดการคุณภาพข้อมูล : ตรวจสอบและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

 • การจัดการความปลอดภัยข้อมูล : ปกป้องข้อมูลตลาดหลักทรัพย์จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • การติดตามและตรวจสอบ : วิเคราะห์การใช้งานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง


ทำไมต้องเลือกอัลฟ่าเซค

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน Data Governance

 • บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การวางระบบ ฝึกอบรม ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำปรึกษา

 • เข้าใจบริบทและความต้องการของธุรกิจในประเทศไทย

 • ผลงานที่พิสูจน์ได้จากลูกค้าชั้นนำมากมาย

ติดต่ออัลฟ่าเซค

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับ Data Governance

เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.th อีเมล: contact@alphasec.co.th โทรศัพท์: 093-789-4544


ดู 18 ครั้ง

Comments


bottom of page