top of page
  • Admin

ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล


.

1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) คือบุคคลธรรมดาหรือตัวท่านเอง . 2. ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าท่ีตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน . 3. ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำส่ังหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ที่มา : พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

PrivacyNote ให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมาย PDPA โดยที่ปรึกษามืออาชีพ

Line : https://lin.ee/NHIYt0k 081-714-6016

ดู 3 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ความคิดเห็น


bottom of page