top of page

AI กับอนาคตงาน: เรื่องราวที่ซับซ้อนเทคโนโลยี AI กำลังทำให้เกิดความกังวลเรื่องการทดแทนแรงงานคน ตัวอย่างเช่น รายงานของ Goldman Sachs แนะนำว่า AI อาจจะเข้ามาทดแทนงานจำนวนมหาศาลเท่ากับ 300 ล้านตำแหน่ง

แต่มันสำคัญที่เราต้องเข้าใจว่า AI กับการเปลี่ยนแปลงด้านงานมันมีความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนกว่าแค่การทดแทนอย่างเดียว นี่คือตัวอย่าง:

  • AI สามารถช่วยเสริมศักยภาพของงานที่มนุษย์ทำอยู่ มากกว่าที่จะเข้ามาแทนที่คนทั้งหมด

  • จากงานวิจัยของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) พนักงานให้บริการลูกค้าที่ใช้เครื่องมือ AI มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นประมาณ 14%

  • ในโลกที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาท การพัฒนาทักษะของแรงงาน การสร้างโครงสร้างคุ้มครองทางสังคม และการปกป้องสิทธิของคนทำงาน เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้อนาคตของงานเกิดความเสมอภาคสำหรับทุกคน


ดู 3 ครั้ง

Commentaires


bottom of page