OIC E-Policy Audit - บริการรายครั้ง

OIC E-Policy Audit - บริการรายครั้ง

นำแนะบริการ

บริการ ตรวจสอบ และ รับรองระบบสารสนเทศของนายหน้าประกันภัย หรือตัวแทนประกันภัย ของ บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต ตามประกาศของ คปภ.


ให้บริการ ตรวจสอบ และ รับรองระบบสารสนเทศ (แบบ อช.3 / อว.3 หนังสือรับรองการตรวจรับรองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศโดยผู้ตรวจสอบอิสระ) ของนายหน้าประกันภัย หรือตัวแทนประกันภัย ของ บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต ตามประกาศของ คปภ. โดยผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับประกาศนียบัตร Certified Information System Auditor (CISA), Certified Information System Security Professional (CISSP), Certified Information Security Manager (CISM)

  ฿90,000.00Price
   

  ALPHASEC

  02-309-3559 Hot Line : 081-714-6016

  บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด
  เลขที่ 18 อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็ก 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • Facebook

  ©2020 by AlphaSec Co., Ltd.