top of page
ABOUT US
ALPHASEC

เกี่ยวกับเรา

AUDIT ASSURANCE AND CONSULTING

เกี่ยวกับเรา

About Us

Committed to Excellence

บริษัท ALPHASEC ได้รับการรับรองฐานะผู้ตรวจประเมินอิสระ (Qualified Security Assessor: QSA) จากหน่วยงานผู้ให้บริการบัตรเครดิตชั้นนำระดับนานาชาติ เช่น VISA, Mastercard, JCB ฯลฯ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cybersecurity) รวมถึงเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง PDPA และ GDPR นอกจากนี้ บริษัทยังเชี่ยวชาญในมาตรฐาน PCI DSS, ISO/IEC 27001, CSA STAR และ ISO 27701 และมีบริการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในระดับชาติและระดับสากลมากกว่า 20 ปี ทีมงานของเรายังมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านและได้รับการรับรองวุฒิบัตรมากมาย ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ

 

นอกเหนือจากนี้ บริษัท ALPHASEC ยังให้บริการศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์ และบริการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมทั้งโซลูชันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ อีกมากมาย

Certificate

20

EXPERIENCE
YEARS

Certified Information Systems Auditor

(CISA)

Certified Information Systems Security Professional

(CISSP)

Certified Information Security Manager

(CISM)

Certified Data Privacy Solutions Engineer

(CDPSE)

Certified Information Privacy Professional/Europe

(CIPP/E)

Certified Secure Software Lifecycle Professional

(CSSLP)

CEPAS Data Protection Officer

(DPO)

Certified Professional Internal Audit of Thailand

(CPIAT)

Credential

การพัฒนามาตรฐานด้านต่าง ๆ

AlphaSec ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการพัฒนามาตรฐานด้านต่างๆ ให้กับธุรกิจ SME ในประเทศไทย เช่น มาตรฐาน ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, CSA STAR และ PCI DSS นั่นหมายว่าธุรกิจที่เลือกใช้ AlphaSec เป็นที่ปรึกษา สามารถที่จะขอทุนสนับสนุนในการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ ให้กับองค์กรของตนได้ถึงสี่แสนบาทต่อมาตรฐาน

bottom of page