top of page

Business Continuity Management

业务连续性管理咨询服务

ที่ปรึกษาด้าน BCM

业务连续性管理咨询服务

业务连续性管理 (BCM) 咨询服务使企业能够降低各种威胁带来的风险。可能发生的情况

业务连续性管理 (BCM) 是一个通过识别组织威胁的整体管理流程。以及该威胁对业务运营的影响,并为建立组织弹性提供指导。响应并保护关键利益相关者的利益、声誉、形象和有效的价值创造活动。组织可以根据BCM生命周期指南开展BCM,该指南包括以下6个步骤:

01
Policy and Programmer Management

ดำเนินการศึกษาและจัดตั้งนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติของ BCM เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร

02
Embedding

จัดอบรมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และทราบถึงประโยชน์ของ BCM รวมถึงบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุวิกฤต

03
Analysis

ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA) เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนของสินค้าหรือบริการ กระบวน และกิจกรรมขององค์กร รวมถึงจัดหาแนวทางบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดกับองค์กร

04
Design

ให้คำปรึกษาวิธีการการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy and Solution) เพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน รับมือ และกู้คืนธุรกิจที่สอดคล้องกับผล BIA และ RA รวมถึงแนวทางกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate Site) ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site) ตามความเหมาะสมแต่ละองค์กร เป็นต้น

05
Implementation

จัดทำแผนตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (Incident Response Plan : IRP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ตามกำหนดกลยุทธ์และแนวทางความต่อเนื่องทางธุรกิจ

06
Validation

หลังจากที่ได้จัดทำ IRP และ BCP แล้วเสร็จ จำเป็นต้องดำเนินการฝึกซ้อมและทดสอบแผน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า IRP และ BCP ที่จัดทำขึ้นสามารถใช้งานได้จริง รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมและทดสอบแผนไปปรับปรุงแผนต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

最后,对于想要请求外部审核员认证(认证机构:CB)的组织,AlphaSec顾问可以帮助提供建议并根据ISO22301标准、业务连续性管理体系(BCMS)创建流程。为了创造更大的形象,组织的客户、合作伙伴和利益相关者之间的声誉和信心。

bottom of page