top of page

Cyber Digital Solutions

The Detection and Response Maturity Model analyzed 1,000+ security programs from organizations worldwide to identify their actual maturity, the ROI of mature programs and how security leaders can elevate their detection and response capabilities.

The State of Cyber Defense 2023: Detection and Response Maturity

Model

ALPHASEC จัดงานสัมมนาร่วมกับ คปภ.เสริมความรู้ให้กับบริษัทประกันภัย

แนวปฏิบัติ เรื่องการกำกับดูแลข้อมูล

(Data Governance Guideline)

บริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

บริการที่ทำให้การบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์เป็นเรื่องง่าย

 

CyberWatch สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมั่นคง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยสอดส่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ให้กับองค์กรของคุณ

Next

Prev

OUR CLIENTS

EXPLORE

WITH ALPHASEC

บริการเตรียมความพร้อม PDPA

บริการที่ปรึกษาในการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริการเตรียมรับมือ RANSOMWARE

บริการตอบสนองต่อการเรียกค่าไถ่ทางไซเบอร์ (Ransomware Attack)

บริการที่ปรึกษาความมั่นคงปลอดภัยตาม PDPA

บริการที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงและจัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูล

(Data Controller)

บริการตรวจสอบ PDPA

การให้บริการตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)

บริการที่ปรึกษา Privacy Program

การให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำ Privacy Program ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

บริการที่ปรึกษา ISO 27701

บริการที่ปรึกษาเพื่อวางระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019

บริการที่ปรึกษา Data Governance

บริการที่ปรึกษาเพื่อวางระบบกำกับดูแลข้อมูล

(Data Governance)

บริการที่ปรึกษา PCI DSS

บริการที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมิน (QSA) เพื่อให้ธุรกิจได้รับมาตรฐาน PCI DSS

บริการที่ปรึกษา ISO 27001

บริการที่ปรึกษาเพื่อวางระบบความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 27001

บริการที่ปรึกษาตามประกาศ คปภ.

บริการที่ปรึกษาตามประกาศของ คปภ. ปฏิบัติตามประกาศได้อย่างมั่นใจ โดยที่ปรึกษามืออาชีพ

บริการที่ปรึกษา CSA STAR

บริการที่ปรึกษาเพื่อวางระบบความมั่นคงปลอดภัยของบริการคลาวด์ตามมาตรฐาน CSA STAR

บริการที่ปรึกษาและตรวจสอบ E-Policy

การให้คำปรึกษาและตรวจสอบ E-Policy เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามประกาศ โดยที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบที่ได้รับวุฒิบัตร CISA, CISSP, CISM

บริการทดสอบเจาะระบบและตรวจสอบช่องโหว่

บริการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) และตรวจสอบช่องโหว่ (Vulnerability Assessment)

บริการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ตรวจสอบ CISA, CPIAT

บริการที่ปรึกษาในการทำประกันภัยไซเบอร์

บริการที่ปรึกษาประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)

บริการทำหน้าที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Outsourced DPO)

Data Protection Officer หรือ DPO คือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

PDPA Management Platform

บริการ WISEWORKS PDPA Management Platform ในรูปแบบ Software as as Services (SaaS)

BLOG

NEWS UPDATE

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ (File Integrity Monitoring - FIM) คืออะไร?

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ (File Integrity Monitoring - FIM) คืออะไร?

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์ (File Integrity Monitoring - FIM) หรือบางครั้งเรียกว่าการจัดการความสมบูรณ์ของไฟล์ (File Integrity...

การจัดการพื้นผิวการโจมตี (Attack Surface Management - ASM)

การจัดการพื้นผิวการโจมตี (Attack Surface Management - ASM)

แม้จะมีความก้าวหน้าหลายประการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราเชื่อว่ายังคงมีความท้าทายหลายประการเกี่ยวกับการจัดการพื้นผิวการโจมตีและการจัดการก...

การกำกับดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์: ปกป้ององค์กรในยุคดิจิทัล (Cybersecurity Governance)

การกำกับดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์: ปกป้ององค์กรในยุคดิจิทัล (Cybersecurity Governance)

การกำกับดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์คืออะไร? การกำกับดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Governance) หมายถึงชุดของนโยบาย กระบวนการ...

Data Masking & Tokenization: ปกป้องข้อมูลสำคัญ ปฏิบัติตาม PDPA

Data Masking & Tokenization: ปกป้องข้อมูลสำคัญ ปฏิบัติตาม PDPA

การปกปิดข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย ในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญ การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลกลายเป็นความ...

bottom of page