top of page

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด  รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว  (“ประกาศ”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยบริษัท รวมถึงพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของบริษัท

ทั้งนี้ เป็นการให้ความยินยอมในการใช้งานทั่วไปและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากลูกค้าหรือผู้ใช้ (“ลูกค้า”) ใน การทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างลูกค้าและบริษัทภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ – นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, อายุ, สัญชาติ, เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่ลูกค้าให้โดยตรงและโดยสมัครใจ เช่น เมื่อลูกค้าลงทะเบียน/ สมัครสมาชิก/ สร้างโปรไฟล์ส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบริษัท หรือร้องขอผลิตภัณฑ์/ บริการ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท/ คอลเซ็นเตอร์/ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น สัมมนา สำรวจ หรือโรดโชว์

 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเมื่อลูกค้าใช้บริการของบริษัท เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ

 • ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทในเครือ

 • ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ, ผู้ให้บริการ, ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
   

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมไปถึงการบริหาร การบำรุงรักษา การจัดการ และการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว

 • เพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับโปรไฟล์ลูกค้า

 • เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทางการตลาด และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

 • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

 • เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของผู้ใช้เมื่อลูกค้าใช้บัญชีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทและเพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารทั้งหมดระหว่างบริษัทและลูกค้ามีความปลอดภัยและเป็นความลับ

 • เพื่อบริหารจัดการบริการของบริษัทสำหรับการดำเนินงานภายใน รวมถึงการวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายตามขอบเขตอำนาจของศาลที่บังคับใช้

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัทได้มีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก่อนหรือขณะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละกรณีอย่างชัดแจ้ง
   

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น
 

5. การใช้ การเปิดเผย หรือ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม อาจมีการใช้ เปิดเผย หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือของบริษัท

 • พันธมิตรทางธุรกิจ

 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

 • หน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้และภายหลังจากได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้ว

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลอื่นในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้ความยินยอมหรือภายใต้กฎหมาย โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวจะรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในขอบเขตตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ความยินยอมหรือที่เกี่ยวข้องกับประกาศนี้

บริษัทอาจทำงานร่วมกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับผู้ให้บริการดังกล่าวเท่านั้น เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดหาหรือทำให้บริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ายังคงได้รับการคุ้มครอง และบุคคลภายนอกที่ได้รับการแบ่งปันข้อมูลด้วยจะประมวลผลตามชี้แจงของบริษัทและจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ของตน ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่สาม

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในสถานการณ์ที่จำกัดอื่นๆ รวมถึงการตอบสนองต่อคำขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ หรือการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ตามประเด็นทางกฎหมาย ในการดำเนินคดี การสอบสวน และเรื่องทางกฎหมายอื่นๆ ที่ข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้อง
 

6. ความปลอดภัย

บริษัทใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูล ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย
 

7. สิทธิของลูกค้า

บริษัทจะจัดให้มีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพื่อให้ลูกค้าใช้สิทธิของตนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจะดำเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อคําขอใช้สิทธิของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้

1) สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

3) สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

4) สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม

5) สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น

6) สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้

7) สิทธิในการขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้

 

8. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

ช่องทางติดต่อสำหรับสอบถามกรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือลูกค้าต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

 • ชื่อ: บจ.อัลฟ่าเซค จำกัด

 • สถานที่ติดต่อ: 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 18 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 • โทรศัพท์ : 091-003-4852

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)  

 • สถานที่ติดต่อ: 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 18 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 • ช่องทางการติดต่อ: dpo@alphasec.co.th

นโยบายนี้ มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศฉบับนี้อย่างครบถ้วนและเข้าใจเนื้อหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

bottom of page