top of page

บริการรับมือกับ Ransomware

บริการรับมือกับ Ransomware

Ransomware

บริการตอบสนองต่อการเรียกค่าไถ่ทางไซเบอร์ (Ransomware Attack)

บริการตอบสนองต่อการเรียกค่าไถ่ทางไซเบอร์ (Ransomware Attack)

บริการตอบสนองต่อการคุกคามในรูปแบบการเรียกค่าไถ่ไซเบอร์หรือ Ransomware โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งทีมกฎหมายและทีม Cybersecurity ที่ผ่านประสบการณ์ในสถานการณ์การต่อรองและการรับมือรวมถึงการป้องกันการคุกคามทั้ง Ransomware และการคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ

Ransomware
ขั้นตอนการประเมิน

ทำความเข้าใจผลกระทบ

บ่งชี้สายพันธ์ุของ Ransomware

บ่งชี้กลุ่มของแฮกเกอร์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแฮกเกอร์

Ransomware
ขั้นตอนการชำระค่าไถ่

กระบวนการชำระเงินอย่างโปร่งใส

อำนวยความสะดวกในการชำระเงิน

ปฏิบัติตามกฎหมาย

มีเอกสารประกอบทุกขั้นตอน

Ransomware
ขั้นตอนการกู้คืน

การถอดรหัสข้อมูล

การปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการถูกเรียกค่าไถ่ซ้ำ

เอกสารประกอบการเรียกสินใหมทดแทน (Forensic Report)

Ransomware
ขั้นตอนการต่อรอง

การต่อรองอย่างปลอดภัยโดยมืออาชีพ

โปร่งใส

วิเคราะห์ความคุ้มค่า

บริการ 24x7x365

bottom of page