top of page

บริการที่ปรึกษาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริการที่ปรึกษาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ที่ปรึกษาด้าน BCM

บริการที่ปรึกษาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริการที่ปรึกษาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) เพื่อให้ธุรกิจสามารถลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

Business Continuity Management (BCM) คือ กระบวนการบริหารแบบองค์รวมโดยการชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และให้ แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล โดยองค์กรสามารถดำเนินการ BCM ตามแนวปฏิบัติของ BCM Lifecycle ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้

01
Policy and Programmer Management

ดำเนินการศึกษาและจัดตั้งนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติของ BCM เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร

02
Embedding

จัดอบรมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และทราบถึงประโยชน์ของ BCM รวมถึงบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุวิกฤต

03
Analysis

ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) และประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment : RA) เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนของสินค้าหรือบริการ กระบวน และกิจกรรมขององค์กร รวมถึงจัดหาแนวทางบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดกับองค์กร

04
Design

ให้คำปรึกษาวิธีการการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy and Solution) เพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน รับมือ และกู้คืนธุรกิจที่สอดคล้องกับผล BIA และ RA รวมถึงแนวทางกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น ศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate Site) ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site) ตามความเหมาะสมแต่ละองค์กร เป็นต้น

05
Implementation

จัดทำแผนตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (Incident Response Plan : IRP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ตามกำหนดกลยุทธ์และแนวทางความต่อเนื่องทางธุรกิจ

06
Validation

หลังจากที่ได้จัดทำ IRP และ BCP แล้วเสร็จ จำเป็นต้องดำเนินการฝึกซ้อมและทดสอบแผน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า IRP และ BCP ที่จัดทำขึ้นสามารถใช้งานได้จริง รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมและทดสอบแผนไปปรับปรุงแผนต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายสำหรับองค์กรที่ต้องการขอการรับรองจากผู้ตรวจประเมินภายนอก (Certify Body : CB) ที่ปรึกษาของ AlphaSec สามารถช่วยให้คำปรึกษาและจัดทำกระบวนการตามมาตรฐาน ISO22301 ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMS) เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นแก่ ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรมากยิ่งขึ้น

bottom of page