top of page

PDPA Management Platform

PDPA Management Platform

PDPA Management Platform

บริการ PDPA Management Platform ในรูปแบบ Software as as Services (SaaS)
 
PDPA Platform, PDPA Software หรือ PDPA Solution คืออะไร? ทำไมธุรกิจของคุณจึงต้องมี?
PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคในประเทศไทย ธุรกิจต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมี PDPA Platform, PDPA Software หรือ PDPA Solution เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA

PDPA Platform, PDPA Software หรือ PDPA Solution ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณคืออะไร?
PDPA Platform, PDPA Software หรือ PDPA Solution ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณจะขึ้นอยู่กับขนาดและความต้องการของธุรกิจ แต่โดยทั่วไปแล้ว ควรพิจารณาแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น

01
 • บันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล

 • อ้างอิงฐานกฎหมาย Lawful Basis

 • จัดทำผังการไหลของข้อมูลฯ Data Flow

 • อ้างอิงกับเอกสารสำคัญ เช่น Agreement

02
 • ประเมินการใช้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 24(5)

 • บันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 39

 • บันทึกรายการข้อมูลตามฐานกฎหมาย ตามมาตรา 24,26

 • กำหนดมาตรการควบคุมได้เหมาะสมตามผังการไหลของข้อมูล

 • สามารถจัดการข้อมูลได้เป็น Single point

 • สามารถอ้างอิงข้อมูลที่มีการส่งออกไปยัง Data processor

 • ช่วยในการตัดสินใจ อ้างอิงการใช้ฐานกฎหมาย Legitimate interest

 • DPO สามารถมองเห็นภาพรวมและสอบทานกลับได้เมื่อต้องการทราบข้อมูล

03
 • สร้างแบบฟอร์มขอ Consent ผ่าน Electronics Form

 • บริหารจัดการ Version การให้ Consent

 • เชื่อมต่อการให้ความยินยอมกับระบบอื่นๆผ่าน REST API

 • ยืนยันตัวตนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน Email, ลายเซ็นต์, SMS (OTP)

 • รองรับการขอความยินยอมจากผู้เยาว์

04
 • จัดการ Cookies บนหน้า Website

 • สร้าง E-form ลดการใช้กระดาษ ปรับแต่งและบริหารจัดการ Consent ได้บนระบบทั้งหมด

 • ศูนย์กลางรายการความยินยอม เพื่อค้นหา จัดเรียง นำออกไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง

 • สะดวกในเชื่อมต่อระบบที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมการขอความยินยอมผ่านทาง API

 • มั่นใจระบบยืนยันระบุตัวตนในบริหารความยินยอม

 • สร้าง QR Code และ URL เพื่อเข้าใช้แบบฟอร์มฯ สร้างช่องทางการขอความยินยอมไปใช้บนเว็บไซต์

 • ช่วยในการบริหารจัดการได้ถูกต้อง รวดเร็ว เช่น สืบค้น เปลี่ยนแปลง ยกเลิก

 • ครอบคลุมกรณีการบริหารจัดการความยินยอมผู้เยาว์ และผู้ไร้ความสามารถ

 • ปรับแต่ง จัดการ และบันทึกการใช้ Cookies ทั้งหมดได้จากศูนย์กลางระบบ

05
 • สร้าง Workflow การดำเนินการเพื่อจัดการสิทธิ์ตาม กฎหมายจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • สร้างฟอร์มการขอใช้สิทธิ ในรูปแบบ URL และ QR code ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอใช้สิทธิ

 • กำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ ในการรับคำขอ หรือ ปฏิเสธคำขอ

 • ติดตามสถานะแจ้งความคืบหน้า การดำเนินการคำขอ ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายฯ

 • รายงานสรุปการขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายฯ

bottom of page