top of page

การทดสอบแผนการจัดการวิกฤต (Crisis Management Plan)การทดสอบแผนการจัดการวิกฤต (Crisis Management Plan) เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์จริง บทความนี้เรียบเรียงจาก The BCI: https://www.thebci.org/ อธิบายถึงขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอนของการทดสอบการจัดการวิกฤต


1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Define Objectives)

 • ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการทดสอบ เช่น เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผน เพื่อฝึกอบรมทีม หรือเพื่อระบุช่องโหว่ของแผน

 • กำหนดตัวชี้วัด (Metrics) ที่จะใช้ในการวัดผล เช่น ระยะเวลาในการตอบสนองต่อวิกฤต ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมทดสอบ

2. การออกแบบการทดสอบ (Design the Test)

 • เลือกประเภทของการทดสอบที่เหมาะสม เช่น การทดสอบบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) การจำลองสถานการณ์ (Simulation) หรือการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise)

 • กำหนดสถานการณ์สมมติ (Scenario) ที่จะใช้ในการทดสอบ สถานการณ์ควรมีความสมจริงและท้าทาย

 • กำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้เข้าร่วมทดสอบ

3. การจัดเตรียม (Prepare)

 • เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ

 • แจ้งผู้เข้าร่วมทดสอบเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และสถานการณ์สมมติ

 • ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมทดสอบเกี่ยวกับแผนการจัดการวิกฤต

4. การดำเนินการทดสอบ (Conduct the Test)

 • ดำเนินการทดสอบตามสถานการณ์สมมติที่กำหนด

 • สังเกตและบันทึกผลการทดสอบ

5. การประเมินผล (Evaluate the Results)

 • วิเคราะห์ผลการทดสอบและระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของแผน

 • กำหนดแนวทางการปรับปรุงแผน

 • จัดทำรายงานผลการทดสอบ

ประเภทของการทดสอบการจัดการวิกฤต

 • การทดสอบบนโต๊ะ (Tabletop Exercise): เป็นการทดสอบที่ใช้การอภิปรายและการวิเคราะห์สถานการณ์สมมติ เหมาะสำหรับการทดสอบแผนใหม่หรือฝึกอบรมทีม

 • การจำลองสถานการณ์ (Simulation): เป็นการทดสอบที่ใช้เทคโนโลยีสร้างสถานการณ์สมมติที่เหมาะสำหรับการทดสอบแผนที่มีความซับซ้อน

 • การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise): เป็นการทดสอบที่จำลองสถานการณ์จริง เหมาะสำหรับการทดสอบแผนในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

ข้อดีของการทดสอบการจัดการวิกฤต

 • ช่วยให้ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของแผน

 • ช่วยให้ฝึกอบรมทีมและพัฒนาทักษะการรับมือกับวิกฤต

 • ช่วยให้สร้างความมั่นใจในการใช้แผน

 • ช่วยให้ลดความเสี่ยงและความเสียหายจากวิกฤต

การทดสอบการจัดการวิกฤตเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การทดสอบที่ effectively จะช่วยให้มั่นใจว่าแผนการจัดการวิกฤตมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง


ดู 11 ครั้ง

Comments


bottom of page