top of page

การออกแบบ Data Center ตามมาตรฐาน ISO 27001 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลคือสิ่งสำคัญ Data Center จึงเป็นหัวใจหลักขององค์กรในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูล แต่ในขณะเดียวกัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการออกแบบ Data Center ให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่าง ISO 27001 จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของระบบ IT

หัวใจสำคัญของการออกแบบ Data Center ให้ปลอดภัยตาม ISO 27001 คือการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ถึงภัยคุกคาม จุดอ่อน และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นจึงเลือกใช้มาตรการควบคุมความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บางตัวอย่างของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับ Data Center เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 27001 เช่น

ด้านกายภาพ

 • ควบคุมการเข้าออกอย่างเข้มงวด ใช้ระบบยืนยันตัวตน เช่น คีย์การ์ด

 • กล้องวงจรปิดตรวจจับการบุกรุก

 • ระบบป้องกันอัคคีภัย ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ IT

 • เครื่องปรับอากาศแยกเฉพาะ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม

 • แหล่งจ่ายไฟสำรอง เช่น UPS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ด้านเครือข่าย

 • ติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก

 • แบ่งแยกเครือข่ายตามระดับชั้นความปลอดภัย

 • เข้ารหัสข้อมูลระหว่างรับส่งผ่านเครือข่าย

 • จำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะผู้ดูแลระบบ

ด้านบุคลากร

 • กำหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน

 • อบรมพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

 • จำกัดการเข้าถึง Data Center เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการลงบันทึกทุกครั้ง

 • ตรวจสอบประวัติของพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานใน Data Center

นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ Data Center ที่น่าสนใจ เช่น TIA-942 ซึ่งแบ่งระดับ Data Center ออกเป็น 4 ระดับ (Tier) ตามเปอร์เซ็นต์ Uptime หรือเวลาทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดย Tier สูงสุดคือ Tier 4 ซึ่งต้องมี Uptime อย่างน้อย 99.995% ต่อปี หรือหยุดชะงักได้ไม่เกิน 24 นาที มีระบบสำรองครบถ้วนทุกด้าน

การนำ ISO 27001 และมาตรฐานอื่นๆมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง Data Center จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวด พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยและเสถียรสูงสุด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้

ดู 102 ครั้ง

Comments