Search
  • Admin

การเก็บข้อมูลไว้ในบริการคลาวด์ในต่างประเทศถือว่าเป็นการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามมา186 views0 comments