top of page

คู่มือความปลอดภัยไซเบอร์/กายภาพสำหรับโรงงานอัจฉริยะคู่มือความปลอดภัยไซเบอร์/กายภาพสำหรับระบบโรงงาน (The Cyber/Physical Security Guidelines for Factory Systems) จัดทำขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของอุตสาหกรรมโดยรวม โดยเฉพาะระบบโรงงาน เพื่อส่งเสริมให้แต่ละอุตสาหกรรมและธุรกิจพัฒนาและปฏิบัติตามกรอบความปลอดภัยของโรงงานเอง รวมทั้งระบุกระบวนการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบควบคุมโรงงานและปัจจัยที่ต้องพิจารณา


การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ในภาคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม การทำโรงงานอัจฉริยะนั้น ต้องปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมของระบบควบคุม ซึ่งเพิ่มภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่เกิดจากซัพพลายเชน


คู่มือนี้มีจุดประสงค์หลัก 2 ประการคือ

  1. แนวคิดของโซนนิ่ง (Zoning) ในกระบวนการทำให้โรงงานอัจฉริยะ จำเป็นต้องมีการแบ่งโซนจากมุมมองด้านปฏิบัติการ เนื่องจากมีการเพิ่มและปรับปรุงการทำงานตามวัตถุประสงค์ ควรพิจารณาแบ่งโซนอย่างละเอียดจากมุมมองการดำเนินงาน และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อยู่ภายในโซนและระหว่างโซนที่แตกต่างกัน

  2. แบ่งความรับผิดชอบและหน้าที่ตามการขยายซัพพลายเชน ในการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานอัจฉริยะ จะมีการนำอุปกรณ์และบริการภายนอกมาใช้มากขึ้น รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างโรงงานและ/หรือระหว่างบริษัท จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดการแบ่งความรับผิดชอบ กำหนดบทบาทสำหรับกรอบการรักษาความปลอดภัย ทบทวนการตอบสนองต่อปัญหา รวมถึงตรวจสอบและนำมาตรการด้านการจัดซื้อ สัญญา การดำเนินงาน และการบำรุงรักษามาใช้ ทั้งภายในและภายนอก

ข้อแนะนำต่างๆ ในคู่มือนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถส่งเสริมความปลอดภัยในการพัฒนาโรงงานอัจฉริยะได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและรับรองความปลอดภัยไปพร้อมกัน


ดู 8 ครั้ง

Comments