top of page

ทดสอบเจาะระบบ: อาวุธลับเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบในยุคดิจิทัล ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนขึ้น องค์กรต่างๆ เผชิญความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจนำมาสู่อันตรายร้ายแรง การทดสอบเจาะระบบ หรือ Penetration Testing (Pentest) เปรียบเสมือนอาวุธลับที่ช่วยให้คุณค้นหาจุดอ่อนของระบบ ป้องกันภัยคุกคาม และยกระดับความปลอดภัยให้เหนือชั้น

เจาะลึก Pentest: เข้าใจกลไกและประโยชน์

Pentest คืออะไร?

Pentest คือการจำลองการโจมตีทางไซเบอร์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เพื่อค้นหาช่องโหว่ของระบบ เครือข่าย เว็บแอปพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์ต่างๆ เปรียบเสมือนการทดสอบระบบว่าสามารถต้านทานการโจมตีจริงได้หรือไม่

ประเภทของ Pentest:

 • Black Box: ผู้ทดสอบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระบบ เปรียบเสมือนแฮกเกอร์ที่โจมตีจากภายนอก

 • White Box: ผู้ทดสอบมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบทั้งหมด เปรียบเสมือนพนักงานภายในที่ทราบจุดอ่อน

 • Grey Box: ผู้ทดสอบมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับระบบ

ประโยชน์ของ Pentest:

 • ค้นหาช่องโหว่ของระบบก่อนถูกแฮกเกอร์โจมตี

 • ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไข

 • ป้องกันข้อมูลสำคัญและทรัพย์สินทางปัญญา

 • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า

 • ตอบสนองข้อกำหนดด้านกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย

รู้จัก Red Team: ทีมพิเศษเพื่อทดสอบความปลอดภัย

Red Team เปรียบเสมือนหน่วยรบพิเศษด้านความปลอดภัย ทำหน้าที่จำลองการโจมตีแบบ Real-world เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกัน การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคาม

Red Teaming vs Pentest:

 • Red Teaming: มุ่งเน้นการทดสอบแบบสมจริง คล้ายกับการโจมตีจริง

 • Pentest: มุ่งเน้นการค้นหาช่องโหว่ของระบบ

ประโยชน์ของ Red Teaming:

 • ทดสอบความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามขั้นสูง

 • ค้นหาจุดอ่อนในกระบวนการและบุคลากร

 • ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยโดยรวม

บทสรุป

การทดสอบเจาะระบบ (Pentest) และ Red Teaming เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยของระบบ เครือข่าย และข้อมูล ช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

ดู 17 ครั้ง

Comments


bottom of page