top of page

มาตรฐานใหม่สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)มาตรฐานใหม่สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)


องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)  กำลังพัฒนามาตรฐานใหม่ชื่อว่า ISO/IEC DIS 42005 ซึ่งจะให้คำแนะนำแก่องค์กรต่างๆ ในการประเมินผลกระทบของระบบ AI ที่มีต่อบุคคลและสังคม


มาตรฐานนี้จะครอบคลุม:

  • วิธีการและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบ

  • การพิจารณาว่าควรจะทำการประเมินผลกระทบในขั้นตอนใดของวงจรชีวิตของระบบ AI

  • แนวทางสำหรับเอกสารประกอบการประเมิน


มาตรฐานนี้มีไว้สำหรับองค์กรที่พัฒนา จัดหา หรือใช้งานระบบ AI ใช้ได้กับองค์กรทุกขนาดและประเภท

มาติดตามกันว่ามาตรฐานนี้จะช่วยให้มั่นใจว่า AI ถูกใช้อย่างมีความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไรดู 307 ครั้ง

留言