top of page

ศักยภาพและความท้าทายของ AI: ข้อควรรู้ เพื่อการใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังพลิกโฉมโลกของเรา ทั้งการค้า สุขภาพ ระบบขนส่ง ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม AI สามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลักดันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อโลกที่ดีขึ้นได้ แต่มันก็ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มีผลกระทบเชิงลบต่อทั้งตัวบุคคล องค์กร ชุมชน ไปจนถึงสังคมโดยรวม

องค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงของ AI (AI Risk Management Framework) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ AI ได้อย่างรับผิดชอบ ปลอดภัย และมั่นใจได้

ความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือของ AI

  • AI สามารถนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมหรือผลลัพธ์เชิงลบได้หากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม

  • AI สามารถช่วยลดและจัดการความไม่เท่าเทียมได้ด้วยการควบคุมที่ถูกต้อง

  • การบริหารความเสี่ยงของ AI คือหัวใจสำคัญของการใช้งานที่รับผิดชอบ

  • การทำความเข้าใจและจัดการความเสี่ยง AI เพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความไว้วางใจจากสาธารณชน

เป้าหมายของ AI Risk Management Framework

  • เป็นแนวทางสำหรับองค์กรที่ออกแบบ พัฒนา หรือนำ AI ไปใช้

  • สร้างการใช้งานและการพัฒนา AI ที่วางใจได้และรับผิดชอบต่อสังคม

  • ยืดหยุ่นตามรูปแบบการใช้งาน ให้องค์กรทุกขนาดนำไปประยุกต์ใช้ได้ดู 97 ครั้ง

Comments