top of page

อัลฟ่าเซคร่วมอบรม CISO ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สาธารณสุข

อัปเดตเมื่อ 14 มิ.ย.อัลฟ่าเซคร่วมเป็นหัวทีมวิทยากรในงานอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ CISO เพื่อยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระบบสาธารณสุข


28 พ.ค. 2567 – ดร.นิพนธ์ นาชิน, CISSP, CISA, CISM ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟ่าเซค จำกัด (AlphaSec) ได้รับเกียรติร่วมเป็นหัวทีมวิทยากรในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ CISO (Chief Information Security Officer) ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการแพทย์ให้มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO 27799 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง


การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการนำมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO 27799 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน HAIT Plus ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับโรงพยาบาลของรัฐ


สำหรับ HAIT Plus (Hospital Accreditation for Information Technology Plus) เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อ:ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย: สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพของประชาชนจะได้รับการคุ้มครองและไม่รั่วไหลเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ: ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์: สร้างระบบป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นดู 52 ครั้ง

Comments