top of page
  • Admin

เอกสารตัวอย่าง RoPA และ DIM


ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 กิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งที่องค์กรต้องดำเนินการคือ

.

.

.

การบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม มาตรา 39 และ มาตรา 40 หรือตามหน่วยงาน Information Commissioner's Office (ICO) ของประเทศอังกฤษ เรียกว่า Record of Processing Activity (RoPA)

.

และของ Personal Data Protection Commission (PDPC) ประเทศสิงคโปร์เรียกว่า Personal Data Inventory Map (DIM)

.

PrivacyNote รวบรวม ตัวอย่าง template การบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ Personal Data Flow เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรดังนี้

.

1.Record of Processing Activity (RoPA)


ดาวน์โหลดได้ที่ https://ico.org.uk/.../gdpr-documentation-controller...2.Personal Data Inventory Map (DIM) และ Personal Data Flow ดาวน์โหลดได้ที่


PrivacyNote ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมาย PDPA โดยที่ปรึกษามืออาชีพ


Line : @alphasec

Direct Line : 091-003-4852


ดู 4,325 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

תגובות


bottom of page