top of page

10 ขั้นตอนการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับโรงพยาบาลรัฐของไทยในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลรัฐของไทยจำเป็นต้องยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องข้อมูลผู้ป่วยและระบบสำคัญ ต่อไปนี้คือขั้นตอนสำคัญในการเสริมสร้าง cybersecurity ให้กับโรงพยาบาลรัฐไทย:

1.จัดตั้งโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 • แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธาน

 • กำหนดนโยบายและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ชัดเจน

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะ 3-5 ปี

 • รายงานสถานะความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อผู้บริหารทุกไตรมาส2.เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

 • ติดตั้งระบบป้องกันอีเมลฟิชชิ่งและมัลแวร์ที่ทันสมัย

 • ใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (MFA) สำหรับการเข้าถึงระบบสำคัญทุกระบบ

 • ติดตั้งระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก (IPS/IDS)

 • แบ่งแยกเครือข่ายและจำกัดการเข้าถึงตามหลักการ least privilege

 • ติดตั้งระบบป้องกันการโจมตีแบบ DDoS


3.ยกระดับการจัดการช่องโหว่และการแพทช์ระบบ

 • ทำการสแกนหาช่องโหว่อย่างน้อยทุกไตรมาส

 • จัดลำดับความสำคัญของช่องโหว่และดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน

 • ติดตั้งแพทช์ความปลอดภัยภายใน 14 วันหลังจากมีการเผยแพร่

 • ทำการทดสอบเจาะระบบ (penetration testing) อย่างน้อยปีละครั้ง


4.เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อเหตุการณ์

 • จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย (SOC) แบบ 24x7

 • พัฒนาแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์และทดสอบแผนทุก 6 เดือน

 • เข้าร่วมเครือข่ายแบ่งปันข้อมูลภัยคุกคาม เช่น TH-CERT

 • จัดเตรียมทีมตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (CERT) พร้อมปฏิบัติงาน 24/7


5.ยกระดับความปลอดภัยของอุปกรณ์การแพทย์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย

 • จัดทำบัญชีและตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมด

 • แยกเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ออกจากเครือข่ายทั่วไป

 • ปรับปรุงการตั้งค่าความปลอดภัยเริ่มต้นของอุปกรณ์ทุกชิ้น

 • ติดตามการอัปเดตความปลอดภัยจากผู้ผลิตและติดตั้งภายใน 30 วัน


6.เสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้บุคลากร

 • จัดอบรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้พนักงานทุกคนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 • จัดทำแคมเปญสร้างความตระหนักรายเดือน

 • จัดการทดสอบฟิชชิ่งจำลองทุกไตรมาสเพื่อประเมินความตระหนักของพนักงาน

 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยไซเบอร์


7.บริหารจัดการความเสี่ยงด้านซัพพลายเชน

 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของซัพพลายเออร์หลักทุกราย

 • กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำสำหรับซัพพลายเออร์

 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานของซัพพลายเออร์อย่างน้อยปีละครั้ง

 • จำกัดการเข้าถึงระบบของซัพพลายเออร์เท่าที่จำเป็น


8.ปรับปรุงการจัดการทรัพย์สินไอที

 • จัดทำบัญชีทรัพย์สินไอทีที่ครบถ้วนและปรับปรุงทุกเดือน

 • จัดประเภทและกำหนดระดับความสำคัญของทรัพย์สินทั้งหมด

 • ติดตามและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ส่วนตัวในเครือข่ายองค์กร

 • กำหนดนโยบายการจัดการทรัพย์สินตลอดวงจรชีวิต


9.เพิ่มการป้องกันข้อมูล

 • เข้ารหัสข้อมูลสำคัญทั้งขณะจัดเก็บและส่งผ่านเครือข่าย

 • ติดตั้งและกำหนดค่าระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (DLP)

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลตามหลักการ need-to-know

 • สำรองข้อมูลทุกวันและทดสอบการกู้คืนทุกเดือน


10.พิจารณาทำประกันภัยไซเบอร์

 • ประเมินความคุ้มค่าของการทำประกันภัยไซเบอร์

 • ศึกษาเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์อย่างละเอียด

 • ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 • ทบทวนและปรับปรุงความคุ้มครองเป็นประจำทุกปี

การดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นอย่างจริงจังและต่อเนื่องจะช่วยยกระดับความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโรงพยาบาลรัฐไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การปรับใช้ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทและทรัพยากรของแต่ละโรงพยาบาล โดยเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นความท้าทายสำคัญของโรงพยาบาลในยุคดิจิทัล การลงทุนในด้านนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ป่วย รักษาความต่อเนื่องในการให้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โรงพยาบาลรัฐไทยควรเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้โดยเร็วที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน


ดู 36 ครั้ง

Comments