top of page

CTEM: ยกระดับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการจัดการความเสี่ยงเชิงรุกCTEM: ยกระดับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการจัดการความเสี่ยงเชิงรุก

ในยุคดิจิทัล ภูมิทัศน์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก พื้นที่เสี่ยง (attack surface) ขององค์กรต่างๆ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานซอฟต์แวร์รูปแบบ SaaS แหล่งซัพพลายเชนที่เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ การปรากฏตัวขององค์กรบนโซเชียลมีเดีย การพัฒนาแอปพลิเคชันเฉพาะทาง รวมถึงการทำงานระยะไกล หรือแม้แต่การโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์


Continuous Threat Exposure Management (CTEM) คืออะไร?

CTEM คือแนวทางเชิงรุกในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเน้นการตรวจสอบ ระบุ ประเมิน และจัดการภัยคุกคามและช่องโหว่ด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง CTEM ให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจและลดความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจัดลำดับความสำคัญในการปิดช่องโหว่ต่างๆ เป้าหมายสูงสุดคือการลดความเสี่ยงให้องค์กร และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางไซเบอร์


องค์ประกอบสำคัญของ CTEM

  • การค้นหา (Discovery): ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการระบุและสร้างรายการทรัพยากรที่มีช่องโหว่ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และโครงสร้างเครือข่าย

  • การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization): ประเมินความเสี่ยงตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความเป็นไปได้ของช่องโหว่แต่ละอย่างที่ถูกเจาะเข้ามา ช่วยให้จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation): การทดสอบและตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถลดความเสี่ยงได้ตามที่คาดไว้

  • การดำเนินการ (Mobilization): การวางแผนและดำเนินการแก้ไขตามข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ที่ค้นพบ


ประโยชน์ของ CTEM

  • ปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง: โดยการระบุและแก้ไขช่องโหว่เชิงรุก

  • จัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด: ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่สำคัญสูงสุดขององค์กร

  • ปรับตัวให้เข้ากับภัยคุกคามที่กำลังพัฒนา: การติดตามภัยคุกคามใหม่ ๆ ช่วยให้รับมือได้ทันท่วงที

  • สร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย: การตรวจสอบและประเมินอย่างสม่ำเสมอจะเพิ่มความมั่นใจในประสิทธิภาพของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มี


CTEM เป็นแนวทางที่จำเป็นสำหรับองค์กรในยุคที่ภัยคุกคามไซเบอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น การป้องกันตัวเองด้วย CTEM จะช่วยให้องค์กรต่างๆ วางแผนล่วงหน้าและลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดู 742 ครั้ง

Comments