top of page

Cyber Drill: การซ้อมรับมือภัยไซเบอร์การซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill): เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามในโลกดิจิทัล

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น การซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือ Cyber Drill จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้กับองค์กร

Cyber Drill คืออะไร?

Cyber Drill เป็นการจำลองสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อทดสอบความพร้อมและประสิทธิภาพในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร เปรียบเสมือนการซ้อมหนีไฟ แต่เป็นการซ้อมรับมือกับภัยคุกคามในโลกดิจิทัล ช่วยให้องค์กรสามารถ:

 1. ฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการรับมือกับภัยคุกคาม

 2. ค้นหาจุดอ่อนในระบบรักษาความปลอดภัย

 3. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของ Cyber Drill

 1. การจำลองการหลอกลวงทางอีเมล (Phishing Simulation)

 2. การฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Tabletop Exercise)

 3. การสแกนหาช่องโหว่และทดสอบการเจาะระบบ (Vulnerability Scanning and Penetration Testing)

 4. การทดสอบการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Data Backup and Disaster Recovery Testing)

ขั้นตอนการเตรียมการ Cyber Drill

 1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน: ระบุว่าต้องการทดสอบอะไร เช่น ความเร็วในการตรวจจับไวรัส หรือความสามารถในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวงทางอีเมล

 2. เลือกทีมงาน: รวบรวมบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายต่างๆ

 3. ออกแบบสถานการณ์จำลอง: สร้างสถานการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ที่สมจริง

 4. ชี้แจงผู้เข้าร่วม: อธิบายบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนในการซ้อม

การดำเนินการ Cyber Drill

ก่อนการซ้อม:

 • แจ้งให้ทุกคนทราบว่าจะมีการซ้อม เพื่อป้องกันความตื่นตระหนก

 • สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมด

 • ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าการซ้อมไม่ละเมิดกฎระเบียบใดๆ

ระหว่างการซ้อม:

 • ดำเนินการตามสถานการณ์จำลองที่วางแผนไว้

 • บันทึกการตอบสนองของทีมงานอย่างละเอียด

หลังการซ้อม:

 • จัดประชุมสรุปผล (Debriefing) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน

 • ประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

 • จัดทำรายงานสรุปและข้อเสนอแนะ

 • ปรับปรุงแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามผลการซ้อม

เครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ใน Cyber Drill

 1. เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเปิดเผย (Open-Source Intelligence: OSINT)

 2. Security Onion: ระบบปฏิบัติการ Linux สำหรับตรวจจับการบุกรุกและการเฝ้าระวังความปลอดภัย

 3. Kali Linux: ระบบปฏิบัติการสำหรับการทดสอบการเจาะระบบและตรวจสอบความปลอดภัย

 4. Metasploit Framework: เครื่องมือโอเพนซอร์สสำหรับการทดสอบการเจาะระบบ

ประโยชน์ของ Cyber Drill

 1. เพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับพนักงาน

 2. ค้นพบจุดอ่อนในระบบรักษาความปลอดภัยก่อนที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะพบ

 3. ทดสอบประสิทธิภาพของแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

 4. พัฒนาทักษะและความสามารถของทีมงานด้านความปลอดภัย

 5. ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจริง

บทสรุป

การซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Drill) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้กับองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กร ลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร และเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

ดู 33 ครั้ง

Comments