top of page

Data Governance คืออะไร?


องค์กรในยุคดิจิทัลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่า การนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ลดต้นทุน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากองค์กรขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ ข้อมูลอาจมีปัญหาความไม่น่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้อง ข้อมูลซ้ำซ้อน หรือล้าสมัย ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาดและเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น Data Governance หรือ การธรรมาภิบาลข้อมูล จึงเป็นแนวคิดและกระบวนการที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร


Data Governance คืออะไร?

Data Governance คือการกำหนดนโยบาย กฎระเบียบ และกระบวนการในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำเนิดข้อมูล การจัดเก็บ การวิเคราะห์ การนำไปใช้ และการทำลายข้อมูล โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทั้งด้านกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างมาตรฐานข้อมูลที่ชัดเจน เพิ่มคุณภาพของข้อมูล ทำให้เกิดความโปร่งใส รักษาความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ


ประโยชน์ของการนำ Data Governance มาใช้

1. เพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เนื่องจากมีมาตรฐานและกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความปลอดภัยของข้อมูล

2. ลดความซ้ำซ้อนและการสูญหายของข้อมูล เพราะมีการกำหนดแหล่งที่มา การเชื่อมโยง และวงจรชีวิตของข้อมูลอย่างชัดเจน

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูล เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยได้อย่างสะดวก ตามสิทธิ์ที่ได้รับ

4. ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการกำหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูล ช่วยลดความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

5. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ เนื่องจากสามารถนำข้อมูลที่มีคุณภาพไปวิเคราะห์และต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็น Data-Driven Organization เพิ่มความโปร่งใสและลดการผูกขาดข้อมูลในฝ่ายงานใดงานหนึ่ง


องค์ประกอบสำคัญของ Data Governance

1. นโยบายและมาตรฐานข้อมูล (Data Policy & Standards)

- กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บ คุณภาพ และความปลอดภัยของข้อมูล

- จัดทำเอกสารนิยามข้อมูล (Data Dictionary) เพื่ออธิบายข้อมูลแต่ละชุดอย่างชัดเจน


2. ความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Privacy & Compliance)

- กำหนดระดับความเสี่ยงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

- สร้างนโยบายการอนุญาตเข้าถึงและใช้งานข้อมูล ให้สอดคล้องกับกฎหมาย เช่น PDPA


3. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles & Responsibilities)

- กำหนดบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น เจ้าของข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล ผู้ดูแลข้อมูล

- แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม


4. กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance Processes)

- กำหนดกระบวนการจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล เริ่มตั้งแต่การเกิด เปลี่ยนแปลง จนถึงการทำลายข้อมูล

- มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง


5. แนวปฏิบัติที่ดี (Guidelines)

- จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับกำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

- ปรับปรุงแนวปฏิบัติให้ทันสมัยตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง


นอกจากนี้ Data Governance ยังต้องอาศัยองค์ประกอบสำคัญอีก 3 ส่วน ได้แก่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยอมรับและให้ความร่วมมือ รวมถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัย


หลายองค์กรอาจเริ่มต้นการทำ Data Governance จากการนำเครื่องมือมาใช้ก่อน เช่น ติดตั้งระบบ Data Lake เพื่อจัดเก็บข้อมูลรวมศูนย์ จากนั้นค่อยพัฒนาต่อยอดไปสู่การกำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายงานในองค์กร และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง


สรุปได้ว่า การนำ Data Governance เข้ามาใช้ในองค์กร จะช่วยให้ข้อมูลมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาความปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ Data-Driven พร้อมทั้งสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตให้กับองค์กรในอนาคต


ดู 17 ครั้ง

Comments