top of page

Data Governance คืออะไร และทำไมถึงมีความสำคัญ

อัปเดตเมื่อ 10 มิ.ย.Data Governance หรือธรรมาภิบาลข้อมูล คือ แนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน รวมถึงมีความปลอดภัยและปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยมีการกำหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการต่างๆ ในการดูแลข้อมูลอย่างชัดเจน

ในยุคที่ธุรกิจต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Data Governance จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมหาศาลภายในองค์กร ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ตอบโจทย์ลูกค้า ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล รวมถึงลดความเสี่ยงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล Data Governance ที่ดีจะช่วยปลดล็อกศักยภาพของข้อมูลในองค์กร ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่มีนั้นถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบ และสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

กรอบการดำเนินงาน Data Governance (Data Governance Framework) ที่ดีควรประกอบไปด้วย

  1. Policy & Standards - กำหนดนโยบายและมาตรฐานในการดูแลจัดการข้อมูล เช่น Data Dictionary ที่อธิบายรายละเอียดของข้อมูลแต่ละชุด

  2. Privacy & Compliance - นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เช่น การจัดชั้นความลับของข้อมูล

  3. Roles & Responsibilities - กำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูล ใครคือผู้ดูแล และใครที่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูล

  4. Process - วางกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลแต่ละประเภทตลอดวงจรชีวิต เพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้ และทันสมัยอยู่เสมอ

  5. Guideline - แนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ทุกกระบวนการภายในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สิ่งสำคัญที่สุดของ Data Governance คือการทำให้เกิดข้อมูลที่ดี ผ่าน 3 องค์ประกอบหลักคือ

  1. Data Security - รักษาความปลอดภัย ความลับ และความพร้อมใช้ของข้อมูล

  2. Data Privacy - ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยต้องขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน

  3. Data Quality - ข้อมูลต้องถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย มีมาตรฐาน และตอบโจทย์ผู้ใช้งาน

โดยการประเมิน Data Quality ต้องพิจารณา 6 ปัจจัย ได้แก่ ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสอดคล้องกัน ความเป็นปัจจุบัน ความตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และความพร้อมใช้งาน

การสร้างวัฒนธรรม Data Governance ในองค์กรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน ทุกแผนก และทุกระดับ ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่าย IT เพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือและความต่อเนื่องในการทำ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนองค์กรให้กลายเป็น Data-Driven Organization ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง 📱 โทร: 093-789-4544

💬 Inbox: m.me/AlphaSecTH

📧 อีเมล: contact@alphasec.co.th

🔗 เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.th

ดู 308 ครั้ง

Comments