top of page

Data Governance: เสริมพลังข้อมูล ขับเคลื่อนธุรกิจ • Data Governance คืออะไร?

 • ความสำคัญของ Data Governance

 • ประโยชน์ของ Data Governance

 • องค์ประกอบหลักของ Data Governance

 • แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Data Governance คืออะไร?

Data Governance หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล หมายถึง ชุดของนโยบาย กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติ ที่กำหนดวิธีการจัดการ ควบคุม และดูแลข้อมูลภายในองค์กร

เป้าหมายหลักของ Data Governance คือ การทำให้มั่นใจว่าข้อมูลมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ปลอดภัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ความสำคัญของ Data Governance

ในยุคดิจิทัล ข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับองค์กรต่างๆ ธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง


Data Governance มีความสำคัญต่อองค์กร ดังนี้

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ข้อมูลที่มีคุณภาพ ช่วยให้การทำงานราบรื่น รวดเร็ว ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ จะทำให้เกิดปัญหาและความล่าช้า

 • ลดความเสี่ยง: การจัดการข้อมูลที่ไม่เหมาะสม อาจนำไปสู่การสูญเสียข้อมูล การละเมิดข้อมูล หรือการถูกโจมตีทางไซเบอร์

 • ส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้น: ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า: การปกป้องข้อมูลลูกค้าอย่างเหมาะสม ช่วยสร้างความไว้วางใจและรักษาฐานลูกค้า

 • ตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย: องค์กรจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล Data Governance ช่วยให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้


ประโยชน์ของ Data Governance

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการใช้ Data Governance จะได้รับประโยชน์ดังนี้

 • ข้อมูลที่มีคุณภาพ: ข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 • การทำงานที่มีประสิทธิภาพ: กระบวนการทำงานราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 • ความเสี่ยงที่ลดลง: ความเสี่ยงจากการสูญเสียข้อมูล การละเมิดข้อมูล และการโจมตีทางไซเบอร์ลดลง

 • การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ผู้บริหารและพนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ความเชื่อมั่นของลูกค้า: ลูกค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย: องค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล


องค์ประกอบหลักของ Data Governance

Data Governance ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ดังนี้

 • นโยบายข้อมูล: กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ครอบคลุมถึง การเข้าถึง การใช้งาน การรักษาความปลอดภัย และการกำจัดข้อมูล

 • กระบวนการข้อมูล: กำหนดวิธีการจัดการข้อมูลในแต่ละขั้นตอน เช่น การรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล

 • เทคโนโลยีข้อมูล: เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการข้อมูล เช่น ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

 • บุคลากรข้อมูล: บุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูล เช่น นักวิเคราะ


การกํากับดูแลข้อมูลหรือการกํากับดูแลข้อมูลเป็นกระบวนการจัดการและควบคุมความพร้อมใช้งาน การใช้งาน ความสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูล เป็นชุดของนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติที่รับรองว่าข้อมูลจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ


ทําไมการกํากับดูแลข้อมูลจึงสําคัญ

การกํากับดูแลข้อมูลมีความสําคัญด้วยเหตุผลหลายประการ:


 • ช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน


 • มันปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต


 • ทําให้ผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น


 • ช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกใช้ตามกฎหมายและข้อบังคับ


 • สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจได้ประโยชน์ของการกํากับดูแลข้อมูลคืออะไร?

การกํากับดูแลข้อมูลมีประโยชน์มากมาย รวมถึง:


 • ลดต้นทุน: การกํากับดูแลข้อมูลสามารถช่วยลดต้นทุนโดยการกําจัดข้อมูลที่ซ้ำกัน ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล และทําให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น


 • การตัดสินใจที่ดีขึ้น: การกํากับดูแลข้อมูลสามารถช่วยปรับปรุงการตัดสินใจโดยให้การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน


 • ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น: การกํากับดูแลข้อมูลสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงกระบวนการข้อมูลและลดเวลาในการค้นหาและใช้ข้อมูล


 • ลดความเสี่ยง: การกํากับดูแลข้อมูลสามารถช่วยลดความเสี่ยงโดยการปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต


 • การปฏิบัติตามที่ดีขึ้น: การกํากับดูแลข้อมูลสามารถช่วยปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับได้


การกํากับดูแลข้อมูล

มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการนําการกํากับดูแลข้อมูลไปใช้ รวมถึง:


 • กําหนดเป้าหมายการกํากับดูแลข้อมูลของคุณ: คุณต้องการบรรลุอะไรด้วยการกํากับดูแลข้อมูล

 • ประเมินภูมิทัศน์ข้อมูลปัจจุบันของคุณ: คุณมีข้อมูลอะไรบ้าง? มันถูกใช้อย่างไร?

 • พัฒนานโยบายและขั้นตอนการกํากับดูแลข้อมูล: กฎและแนวทางใดที่จะควบคุมการใช้ข้อมูล

 • กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลข้อมูล: ใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไร?

 • ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการกํากับดูแลข้อมูล: คุณจะใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใดเพื่อสนับสนุนการกํากับดูแลข้อมูล

 • ฝึกอบรมพนักงานของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณตระหนักถึงนโยบายและขั้นตอนการกํากับดูแลข้อมูล

 • ตรวจสอบและวัดผลลัพธ์ของคุณ: โปรแกรมการกํากับดูแลข้อมูลของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด


กรอบการกํากับดูแลข้อมูล

กรอบการกํากับดูแลข้อมูลคือชุดของแนวทางที่สามารถช่วยให้คุณใช้การกํากับดูแลข้อมูลได้ มีเฟรมเวิร์กการกํากับดูแลข้อมูลที่แตกต่างกันจํานวนหนึ่ง แต่ทั้งหมดมีองค์ประกอบทั่วไปร่วมกัน องค์ประกอบเหล่านี้โดยทั่วไปรวมถึง:


 • นโยบายข้อมูล: นโยบายเหล่านี้กําหนดกฎและแนวทางสําหรับการใช้ข้อมูล

 • มาตรฐานข้อมูล: มาตรฐานเหล่านี้กําหนดว่าควรจัดรูปแบบ จัดเก็บ และใช้ข้อมูลอย่างไร

 • ขั้นตอนข้อมูล: ขั้นตอนเหล่านี้กําหนดกระบวนการสําหรับการจัดการข้อมูล

 • บทบาทและความรับผิดชอบของข้อมูล: สิ่งเหล่านี้กําหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบอะไรในกระบวนการกํากับดูแลข้อมูล

 • เครื่องมือและเทคโนโลยีข้อมูล: นี่คือเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อสนับสนุนการกํากับดูแลข้อมูล


บทสรุป

การกํากับดูแลข้อมูลเป็นส่วนสําคัญในการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้การกํากับดูแลข้อมูล ธุรกิจต่างๆ สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของตนถูกต้อง สมบูรณ์ up-to-date ปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ สิ่งนี้สามารถช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ


อ้างอิง
ดู 24 ครั้ง

Comments