top of page

DPO: ผู้พิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคลยุคดิจิทัล

อัปเดตเมื่อ 9 พ.ค.ในยุคดิจิทัล ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับองค์กรต่างๆ องค์กรที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA  จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน


DPO หรือ Data Protection Officer  คือ ผู้พิทักษ์ข้อมูลส่วนบุคคล  ทำหน้าที่ดูแล รักษา คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร DPO เปรียบเสมือนกำแพงป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิด


บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ DPO ให้มากขึ้น


DPO คืออะไร?

DPO คือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร DPO จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA กระบวนการประมวลผลข้อมูล และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่ความรับผิดชอบของ DPO

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 • ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • จัดทำและดูแลรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • แจ้งเตือนและรายงานการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

 • ดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสมบัติของ DPO

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลข้อมูล และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสื่อสารได้ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีทักษะการวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไข มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และน่าเชื่อถือ


องค์กรจำเป็นต้องมี DPO หรือไม่?

กฎหมาย PDPA กำหนดให้ องค์กรที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล   ต้องมี DPO องค์กรที่มีขนาดใหญ่ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องมี DPO


แนวทางการแต่งตั้ง DPO

 • องค์กรสามารถแต่งตั้ง DPO จากบุคคลภายในองค์กรหรือบุคคลภายนอก

 • DPO ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งงานประจำ สามารถทำงาน Part-time ได้

 • DPO ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับองค์กร

 • องค์กรต้องแจ้งการแต่งตั้ง DPO ต่อหน่วยงานกำกับดูแล

DPO มีบทบาทสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน องค์กรที่มี DPO จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสีย ว่าองค์กรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เข้มงวด และปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัด


ประโยชน์ของการมี DPO

 • ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA

 • ช่วยลดความเสี่ยงในการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

 • ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสีย

 • ช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี

 • ช่วยให้องค์กรสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุป

DPO เปรียบเสมือนกำแพงป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร องค์กรที่มี DPO จะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสีย ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย


หากองค์กรของคุณกำลังมองหาวิธีที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสีย การแต่งตั้ง DPO เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ควรพิจารณา

แหล่งข้อมูล


บริการ Outsourced DPO ของอัลฟ่าเซค​ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเป็น DPO ระดับสากล โดยผ่านการอบรมความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศและได้รับวุฒิบัตร CIPP/E, CIPM, CIPT, CEPAS DPO, CISSP, CISA, CISM เป็นต้น และมีประสบการณ์เป็น DPO ให้กับองค์กรหลายองค์กร https://www.alphasec.co.th/outsourced-dpo

ดู 186 ครั้ง

Commenti


bottom of page