top of page

Gap Analysis vs. Internal Audit: เข้าใจความแตกต่าง เพื่อพัฒนากระบวนการองค์กร

อัปเดตเมื่อ 25 พ.ค.Gap Analysis หรือการวิเคราะห์ช่องว่าง เป็นการประเมินเพื่อระบุช่องว่างระหว่างสถานะปัจจุบันกับสถานะเป้าหมายที่ต้องการ โดยมักเน้นที่การกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบภายใน ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการรายงานทางการเงิน การทำ Gap Analysis มักใช้ในช่วงแรกของการพัฒนากระบวนการใหม่ เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ควรจะเป็นเมื่อกระบวนการนั้นดำเนินไปแล้ว จากนั้นจึงย้อนกลับมาทำ Gap Analysis อีกครั้งเพื่อวิเคราะห์ว่ากระบวนการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้ามีอะไรคลาดเคลื่อน ก็สามารถแก้ไขได้ทันก่อนจะสายเกินไป


กระบวนการทำ Gap Analysis มี 5 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่

  1. วางแผน - กำหนดขอบเขต รูปแบบ และประเด็นที่จะประเมิน

  2. รวบรวมและทบทวนข้อมูลพื้นฐาน - เอกสาร ผังกระบวนการ บทบาทหน้าที่ ข้อตกลงระดับบริการ ฯลฯ

  3. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

  4. จัดทำร่างรายงานผลการวิเคราะห์เพื่อทบทวนและหาประเด็นที่ต้องเพิ่มเติม

  5. สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

Internal Audit หรือการตรวจสอบภายใน เป็นการประเมินกระบวนการที่ดำเนินการอยู่แล้วว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบ มาตรฐาน หรือข้อกำหนดต่างๆ ขององค์กรและหน่วยงานกำกับดูแลมากน้อยเพียงใด เป็นกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร

การทำ Internal Audit จะเน้นการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์พนักงาน จากนั้นจึงสรุปผลการตรวจสอบทั้งจุดที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับความพยายามในการปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นๆ เพื่อช่วยให้องค์กรมั่นใจว่ากำลังมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง


โดยสรุป Gap Analysis เป็นการวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนากระบวนการใหม่ ส่วน Internal Audit เป็นการตรวจสอบกระบวนการที่ทำอยู่แล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ทั้งสองวิธีมีจุดมุ่งหมายคล้ายกันคือการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น แต่เน้นช่วงเวลาที่ต่างกัน Gap Analysis เน้นการป้องกันปัญหาตั้งแต่ช่วงแรก ส่วน Internal Audit เน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นองค์กรควรใช้ทั้งสองวิธีควบคู่กัน เพื่อการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพที่สุด


📱 โทร: 093-789-4544

💬 Inbox: m.me/AlphaSecTH

📧 อีเมล: contact@alphasec.co.th

🔗 เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.th


ดู 396 ครั้ง

Comments