top of page

HAIT: ยกระดับมาตรฐานระบบ IT โรงพยาบาลสู่ระดับสากล
ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน โรงพยาบาลก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการนำระบบ IT มาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการแพทย์ แต่การใช้งานระบบ IT ในโรงพยาบาลนั้นมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานรองรับเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย นี่คือที่มาของ HAIT หรือ Hospital IT Accreditation


HAIT คืออะไร?


HAIT ย่อมาจาก Hospital IT Accreditation หรือการรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทยร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับมาตรฐานด้าน IT ของโรงพยาบาลไทยให้ทัดเทียมระดับสากล


ความสำคัญของ HAIT


1. สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของระบบ IT ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการทางการแพทย์

4. คุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วยและความเป็นส่วนตัว

5. เตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Hospital ในอนาคต


ประโยชน์ที่โรงพยาบาลจะได้รับจาก HAIT


1. ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

2. ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

3. เพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้รับบริการ

4. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจ

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT อย่างเป็นระบบ


กระบวนการขอรับรอง HAIT


1. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐาน HAIT และประเมินตนเอง

2. สมัครขอรับการประเมินกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

3. จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมิน

4. รับการตรวจเยี่ยมประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

5. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

6. รับการรับรองคุณภาพ HAIT


เกณฑ์การประเมิน HAIT


HAIT มีเกณฑ์การประเมินครอบคลุม 7 ด้านหลัก ตามกรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HITQIF) ได้แก่:


1. โครงสร้างและบทบาท (Structure and Role)

2. เทคโนโลยี (Technology)

3. บุคลากร (People)

4. กระบวนการ (Processes)

5. การควบคุม (Control)

6. การวัด (Metrics)

7. ข้อมูลสารสนเทศ (Data & Information)


แต่ละด้านมีเกณฑ์ย่อยที่ละเอียดและครอบคลุมทุกมิติของการใช้งานระบบ IT ในโรงพยาบาล เช่น การจัดการความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การควบคุมคุณภาพข้อมูล และการพัฒนาบุคลากร


กรณีศึกษา: โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HAIT


โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลแรกๆ ที่ได้รับการรับรอง HAIT ระดับ 3 (สูงสุด) ในปี 2559 การผ่านการรับรองช่วยให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาระบบ IT อย่างมีทิศทางและเป็นระบบ ส่งผลให้:


- การบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ลดความผิดพลาดในการรักษา

- เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ให้ทัดเทียมระดับสากล


นอกจากนี้ โรงพยาบาลอื่นๆ ที่ผ่านการรับรอง HAIT ก็รายงานผลลัพธ์ในทิศทางเดียวกัน เช่น การลดระยะเวลารอคอย การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร และการยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย


การเตรียมความพร้อมสู่ HAIT


สำหรับโรงพยาบาลที่สนใจขอรับการรับรอง HAIT ควรเริ่มต้นด้วยการ:


1. สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ

2. ประเมินสถานะปัจจุบันของระบบ IT เทียบกับเกณฑ์ HAIT

3. จัดทำแผนพัฒนาระบบ IT ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ HAIT

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน IT ที่จำเป็น

5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน HAIT


บทสรุป


HAIT เป็นมากกว่าการรับรองคุณภาพ แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับระบบ IT ของโรงพยาบาลไทยสู่มาตรฐานสากล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัยของข้อมูล และคุณภาพการให้บริการ นำไปสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน


ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ AlphaSec พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนโรงพยาบาลในการเตรียมความพร้อมสู่การรับรอง HAIT เพื่อยกระดับมาตรฐานด้าน IT และความปลอดภัยของข้อมูลสู่ระดับสากล


ดู 888 ครั้ง

Comments