top of page

ISO 37106:2021: มาตรฐานสากลสำหรับการสร้างเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน


ISO 37106:2021 คือ มาตรฐานสากลที่ให้แนวทางแก่ผู้นำในเมืองและชุมชนอัจฉริยะ (จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาโมเดลการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะที่เปิดกว้าง ร่วมมือกัน มุ่งเน้นประชาชน และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำวิสัยทัศน์ของเมืองสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปปฏิบัติจริง

มาตรฐานนี้ไม่ได้บอกวิธีการตายตัวสำหรับอนาคตของเมือง แต่เน้นไปที่กระบวนการที่ช่วยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เมืองแต่ละแห่งบรรลุวิสัยทัศน์เฉพาะของตนเองสำหรับอนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และยืดหยุ่น

ISO 37106:2021 ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก:

 1. บริบท: อธิบายความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

 2. หลักการ: กำหนดหลักการสำคัญ 6 ประการ ที่เป็นพื้นฐานของโมเดลการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

 3. กระบวนการ: อธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาและใช้งานโมเดลการดำเนินงาน

 4. เครื่องมือ: นำเสนอเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่สามารถใช้ในการพัฒนาโมเดล

 5. บทบาทและความรับผิดชอบ: อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการทำ ISO 37106:2021 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน:

 1. การกำหนดวิสัยทัศน์: ระบุวิสัยทัศน์ของเมืองสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน

 2. การประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน: วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

 3. การออกแบบโมเดล: พัฒนาโมเดลการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

 4. การใช้งานโมเดล: นำโมเดลไปปฏิบัติจริง

 5. การตรวจสอบและปรับปรุง: ตรวจสอบและปรับปรุงโมเดลอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของ ISO 37106:2021:

 • ช่วยให้เมืองพัฒนาโมเดลการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง

 • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

 • ช่วยให้เมืองใช้เทคโนโลยีและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ช่วยให้เมืองบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน

ISO 37106:2021 เหมาะสำหรับ:

 • ผู้นำเมืองและชุมชน

 • นักวางแผนเมือง

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

 • ภาคประชาสังคม

 • ประชาชนทั่วไป

แหล่งข้อมูล:

#ISO37106 #เมืองอัจฉริยะ #ยั่งยืน #มาตรฐานสากล #พัฒนาเมือง #คุณภาพชีวิต

ดู 31 ครั้ง

Kommentare