top of page

NERC CIP คืออะไร?
NERC CIP ย่อมาจาก North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection เป็นชุดมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ในอเมริกาเหนือ มาตรฐานเหล่านี้กำหนดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า เป้าหมายหลักคือเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า


ทำไม NERC CIP ถึงสำคัญ?

ระบบไฟฟ้ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ การโจมตีทางไซเบอร์ที่ประสบความสำเร็จอาจทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน NERC CIP ช่วยลดความเสี่ยงนี้โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความปลอดภัยระบบไฟฟ้าNERC CIP


องค์กรใดบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม NERC CIP?

องค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ส่ง หรือจำหน่ายไฟฟ้าในอเมริกาเหนือจะต้องปฏิบัติตาม NERC CIP องค์กรเหล่านี้รวมถึง:

 • โรงไฟฟ้า

 • ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า

 • ผู้ค้าส่งไฟฟ้า

 • หน่วยงานกำกับดูแลไฟฟ้า

มาตรฐาน NERC CIP ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง?

NERC CIP ประกอบด้วยมาตรฐานหลายชุด แต่ละชุดมุ่งเน้นไปที่ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เฉพาะเจาะจง มาตรฐานที่สำคัญบางประการ ได้แก่:

 • CIP-002-5: มาตรฐานนี้กำหนดข้อกำหนดสำหรับการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์

 • CIP-003-7: มาตรฐานนี้กำหนดข้อกำหนดสำหรับการควบคุมการเข้าถึง

 • CIP-004-6: มาตรฐานนี้กำหนดข้อกำหนดสำหรับการรับรู้และการตอบสนองต่อเหตุการณ์

ALPHASEC จะช่วยลูกค้าได้อย่างไร?

สามารถช่วยลูกค้าปฏิบัติตาม NERC CIP ได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น

 • ประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ของลูกค้า

 • พัฒนาและดำเนินการโปรแกรมความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • ตรวจสอบและทดสอบระบบไอทีของลูกค้า

สรุป

NERC CIP เป็นชุดมาตรฐานที่สำคัญสำหรับการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ส่ง หรือจำหน่ายไฟฟ้าในอเมริกาเหนือจะต้องปฏิบัติตาม NERC CIP

ดู 550 ครั้ง

Comments