top of page

การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM): ทำไมธุรกิจถึงควรให้ความสำคัญกับความกังวลเรื่อง BCM ในยุคปัจจุบันBusiness Continuity Management (BCM) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการจัดการกับวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟไหม้ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ cybersecurity incident ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ด้วยการใช้มาตรฐาน ISO22301 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


BCM ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบองค์รวม ส่งผลให้กระบวนการบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการคาดการณ์ ประเมิน และเตรียมการป้องกัน ตอบสนอง รวมถึงฟื้นฟูจากวิกฤติ

BCM ประกอบด้วย Business Continuity Plans (BCP) และ Incident Management Plans (IMP) ซึ่ง BCP เป็นเอกสารที่รวบรวมขั้นตอนและข้อมูลเพื่อให้องค์กรพร้อมรับมือเมื่อเกิดวิกฤติ ในขณะที่ IMP คือ แผนหรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ อัคคีภัย สารเคมีรั่วไหล การก่อวินาศกรรม หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ cybersecurity


การรวมเรื่องของ cybersecurity incident เข้ากับแผน BCM มีความสำคัญมากขึ้นในยุคดิจิทัล เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของธุรกิจได้เช่นกัน การมีแผนการจัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองและฟื้นตัวจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและมีป

ระสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและรักษาความต่อเนื่องของการดำเนินงานทางธุรกิจ.

ดู 3 ครั้ง

Comentários


bottom of page