top of page

จริยธรรม AI: กรอบการกำกับดูแล AI ที่สำคัญเพื่อความรับผิดชอบ


หลักการและกรอบการทำงานที่ใช้ในการกำกับดูแล AI มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ โดยมีตัวอย่างที่สำคัญดังนี้

 1. OECD AI Principles (หลักการ AI ของ OECD)

 • จัดทำขึ้นโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในปี 2019

 • ประกอบด้วย 5 หลักการสำคัญ ได้แก่

 1. AI ควรให้ประโยชน์แก่ผู้คนและโลก

 2. ระบบ AI ควรได้รับการออกแบบโดยเคารพหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน ค่านิยมประชาธิปไตย และความหลากหลาย

 3. ควรมีความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับระบบ AI

 4. ระบบ AI ต้องทำงานอย่างมั่นคงปลอดภัยตลอดวงจรการทำงาน และมีการประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

 5. องค์กรและบุคคลที่พัฒนา ปรับใช้ หรือดำเนินการระบบ AI ต้องรับผิดชอบต่อการทำงานของระบบนั้น

 • หลักการนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยชี้นำแนวทางการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติด้าน AI ทั่วโลก

2. Fair Information Principles (หลักการจัดการข้อมูลอย่างเป็นธรรม)

 • เป็นชุดของแนวคิดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของปัจเจกบุคคล

 • ถือเป็นรากฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหลายประเทศ เช่น GDPR ของสหภาพยุโรป

 • ประกอบด้วยหลักการสำคัญ เช่น

 1. หลักความยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมาย (Lawfulness, Fairness and Transparency)

 2. หลักการจำกัดวัตถุประสงค์ (Purpose Limitation)

 3. หลักการเก็บเท่าที่จำเป็น (Data Minimization)

 4. หลักความถูกต้องเหมาะสม (Accuracy)

 5. หลักการจำกัดระยะเวลาเก็บรักษา (Storage Limitation)

 6. หลักการรักษาความปลอดภัย (Integrity and Confidentiality)

 7. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)

 8. การประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้กับระบบ AI จะช่วยสร้างความมั่นใจในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

3. UNESCO Recommendation on AI Ethics (ข้อเสนอแนะด้านจริยธรรม AI ขององค์การยูเนสโก)

 • จัดทำโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในปี 2021

 • กำหนดมาตรฐานระดับโลกชุดแรกสำหรับจริยธรรม AI ซึ่งรวมถึงแนวทางสำหรับรัฐบาล บริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

 • มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันว่าเทคโนโลยี AI จะถูกออกแบบและใช้งานอย่างเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • ประกอบด้วยหลักการสำคัญ เช่น

 1. การเคารพ คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และคุณค่าของมนุษย์

 2. ความหลากหลายและการไม่เลือกปฏิบัติ

 3. สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อมนุษย์ สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี

 4. ความเป็นธรรมและความไม่ลำเอียง

 5. ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล

 6. การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของมนุษย์

 7. ความโปร่งใส และการอธิบายได้

 8. ความรับผิดชอบและความพร้อมรับผิด

 9. ความตระหนักรู้และการรู้เท่าทัน

 10. การกำกับดูแลและบริหารจัดการระดับโลกในเชิงพหุภาคี

 • ข้อเสนอแนะนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ให้แนวทางสำหรับการกำกับดูแล AI ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

โดยสรุป หลักการและกรอบการทำงานเหล่านี้จะช่วยวางแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและใช้งาน AI ตระหนักถึงคุณค่าทางจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ผลักดันให้เกิดความไว้วางใจและการยอมรับ รวมถึงบรรเทาความเสี่ยงและผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจาก AI การนำหลักการเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติจะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งปกป้องสิทธิ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความยั่งยืนในระยะยาว


📱 โทร: 093-789-4544

💬 Inbox: m.me/AlphaSecTH

📧 อีเมล: contact@alphasec.co.th

🔗 เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.th


ดู 51 ครั้ง

Comments