top of page

แนวทางการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับโรงพยาบาลของรัฐ พ.ศ. 2567 (HAIT Plus Guideline)

อัปเดตเมื่อ 12 มิ.ย.HAIT Plus Guideline เป็นแนวทางครอบคลุมสำหรับโรงพยาบาลของรัฐในการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นระบบ โดยสาระสำคัญประกอบด้วย 7 หัวข้อหลัก ได้แก่

 1. การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในโรงพยาบาล ซึ่งคณะทำงานจะมีหน้าที่สร้างระบบ ดูแลรักษาระบบ จัดทำรายงาน และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis) เพื่อระบุบริการที่สำคัญของโรงพยาบาล

 3. การประกาศใช้นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ใช้งานระบบ

 4. การจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่การค้นหา ประเมิน จัดลำดับความสำคัญ และการวางแผนจัดการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์

 5. การทำให้ระบบมีความแข็งแกร่ง รวมถึงการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Test) เพื่อตรวจสอบระดับความแข็งแกร่งของระบบ

 6. การสร้างมาตรการตรวจสอบเฝ้าระวัง มาตรการเผชิญเหตุ การแก้ไขเมื่อพบภัยคุกคาม และการกู้คืนระบบ เพื่อให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ด้านไซเบอร์

 7. การจัดทำรายงานและการดูแลรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำบริการประเมินระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโรงพยาบาลอย่างครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวทาง HAIT Plus Guideline นี้

การปฏิบัติตามแนวทาง HAIT Plus จะช่วยให้โรงพยาบาลมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ และสามารถป้องกัน ตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที

บริการ ALPHASEC Hospital Cybersecurity Assessment ของเรา ให้บริการประเมินระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโรงพยาบาลอย่างครบวงจร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับโรงพยาบาลของรัฐ พ.ศ. 2567 (HAIT Plus Guideline)

รายละเอียดการให้บริการของเรา มีดังนี้

 1. ประเมินสถานะปัจจุบันของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโรงพยาบาล โดยการตรวจสอบทั้งด้านนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามระเบียบ สถาปัตยกรรมระบบ และการกำหนดค่าต่างๆ เทียบกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

 2. ทำการวิเคราะห์ช่องโหว่ จุดอ่อน และความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลอย่างละเอียด ครอบคลุมถึงระบบเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ปลายทางต่างๆ เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 3. ประเมินระดับการปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งานระบบ เพื่อระบุจุดบกพร่องในการสร้างความตระหนักรู้และการฝึกอบรม

 4. ทำการทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Test) เพื่อจำลองการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี ค้นหาช่องโหว่ที่อาจถูกใช้โจมตีได้จริง และประเมินความแข็งแกร่งของระบบป้องกันที่มีอยู่

 5. ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของมาตรการตรวจสอบเฝ้าระวัง มาตรการเผชิญเหตุ และกระบวนการกู้คืนระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลมีแผนรับมือภัยพิบัติไซเบอร์ที่เหมาะสม

 6. ตรวจทานคุณภาพของรายงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกระบวนการดูแลรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 7. จัดทำรายงานผลการประเมินโดยละเอียด พร้อมให้คำแนะนำเชิงลึกในการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับแนวทาง HAIT Plus Guideline โดยจัดลำดับความสำคัญตามความเสี่ยง พร้อมแผนการดำเนินการที่ชัดเจน

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรา ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลโดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบเจาะระบบ และผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS Auditor) ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

ด้วยบริการอย่างครอบคลุมจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ โรงพยาบาลจะได้รับรายงานผลการประเมินที่ชัดเจน ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงที่สอดคล้องกับแนวทาง HAIT Plus โดยเฉพาะ และแผนการดำเนินการเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยให้โรงพยาบาลสร้างระบบที่แข็งแกร่ง ตอบสนองต่อภัยคุกคามได้ทันท่วงที และสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ


Download เอกสาร HAIT Plus


ดู 335 ครั้ง

Comments