top of page
  • Admin

ISO/IEC 20022 Universal financial industry message scheme


ISO 20022 เป็นมาตรฐานสื่อสารทางการเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างองค์กรต่างๆ มันถูกพัฒนาโดยองค์กรมาตรฐานสากล ISO (International Organization for Standardization) เพื่อให้มีความเป็นไปในทางเดียวกันของข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินที่ถูกส่งผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ


ISO 20022 มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกด้านของการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การโอนเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต การซื้อขายหลักทรัพย์ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


มาตรฐาน ISO 20022 มีรูปแบบข้อมูลที่สมบูรณ์และส่วนต่อประสานที่ชัดเจน เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้งานในการปรับใช้และเชื่อมต่อระบบของตนเองกับระบบอื่นๆ มาตรฐานนี้ได้รับการยอมรับกว้างขวางในอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลกและกำลังเป็นที่นิยมในการพัฒนาและการปรับปรุงระบบการเงินใหม่ๆ


ISO 20022 และ SWIFT เป็นสองมาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสารทางการเงิน โดยมีความแตกต่างหลักต่อกันดังนี้:


ลักษณะการใช้งาน:

  • ISO 20022 เป็นมาตรฐานสื่อสารทางการเงินที่กว้างขึ้น และสามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบของการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงการโอนเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ การซื้อขายหลักทรัพย์ และอื่นๆ มาตรฐานนี้เน้นไปที่ความสมบูรณ์ของข้อมูลและการประสานงานระหว่างระบบ

  • SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) เป็นระบบสื่อสารทางการเงินที่ใช้ในการส่งข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ โดย SWIFT มีเจตนาที่จะเป็นแบบเดียวกันทั่วโลก แต่มีข้อจำกัดบางประการในการสื่อสารทางการเงินที่ไม่สามารถรองรับทุกประเภทของการทำธุรกรรมทางการเงินได้

การใช้งานของมาตรฐาน:

  • ISO 20022 เป็นมาตรฐานที่อยู่ในรูปแบบของข้อความ XML ที่ถูกนิยามไว้เป็นรายละเอียดในระเบียนข้อมูลการทำธุรกรรม ผู้ใช้งานสามารถปรับใช้ ISO 20022 ในระบบของตนเอง และสร้างข้อความที่ต้องการสื่อสารกับองค์กรอื่นๆ ที่ใช้มาตรฐานเดียวกัน

  • SWIFT เป็นระบบที่ใช้รูปแบบของข้อความเฉพาะตามมาตรฐานของ SWIFT ซึ่งรวมถึงการสื่อสารทางการเงินเฉพาะอื่นๆ เช่น การส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์ และอื่นๆ SWIFT ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการเงินมากและใช้กันอย่างแพร่หลาย

การเชื่อมต่อ:

  • ISO 20022 สามารถใช้งานได้ในรูปแบบของการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างระบบธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อความ ISO 20022 และส่งไปยังองค์กรอื่นๆ ที่ใช้มาตรฐานเดียวกัน

  • SWIFT เป็นระบบสื่อสารที่ใช้เครือข่ายทางการเงินของ SWIFT ในการเชื่อมต่อระบบธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลก ซึ่งต้องใช้รหัสและการติดต่อกับ SWIFT Network เพื่อส่งข้อมูลการทำธุรกรรม

สรุปแล้ว ISO 20022 เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบที่กว้างขึ้น ส่วน SWIFT เป็นระบบสื่อสารทางการเงินที่ใช้รูปแบบข้อความเฉพาะและมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ SWIFT โดยเฉพาะ

ดู 8 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Kommentare


bottom of page