top of page

ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) : กรอบความคิดเพื่อการนำ AI ไปใช้ที่ปลอดภัยและมีจริยธรรม

อัปเดตเมื่อ 15 พ.ค.ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อทุกแง่มุมของชีวิต นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม พัฒนาการที่รวดเร็วของ AI ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และจริยธรรมในการใช้งาน

ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) จึงเป็นกรอบความคิดที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่า AI ถูกนำไปใช้อย่างปลอดภัย โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ บทความนี้จะอธิบายหลักการสำคัญของธรรมาภิบาล AI แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

หลักการสำคัญของธรรมาภิบาล AI

ธรรมาภิบาล AI ประกอบด้วยหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

 • ความปลอดภัย: ระบบ AI ควรออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตราย ลดความเสี่ยง และรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

 • ความเป็นส่วนตัว: ข้อมูลส่วนบุคคลควรได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม ผู้ใช้ควรมีสิทธิควบคุมข้อมูลของตนเอง

 • ความโปร่งใส: ระบบ AI ควรมีความโปร่งใส ผู้ใช้ควรเข้าใจถึงการทำงานของระบบ ที่มาของข้อมูล และวิธีการตัดสินใจ

 • ความรับผิดชอบ: ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบของระบบ AI

 • ความยุติธรรม: ระบบ AI ควรออกแบบมาเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ ความลำเอียง และการแบ่งแยก

 • ความเป็นมนุษย์: ระบบ AI ควรเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมความเท่าเทียม และไม่กีดกัน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับธรรมาภิบาล AI

มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดหลายประการสำหรับธรรมาภิบาล AI ตัวอย่างบางประการ ได้แก่

 • จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล AI: คณะกรรมการนี้ควรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ AI กำกับดูแลการพัฒนาและใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่า AI สอดคล้องกับหลักการธรรมาภิบาล

 • กำหนดนโยบาย AI: นโยบายควรระบุหลักการสำคัญของธรรมาภิบาล AI แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และกระบวนการสำหรับการรายงานและแก้ไขปัญหา

 • ออกแบบระบบ AI ที่ปลอดภัยและมีความโปร่งใส: ระบบ AI ควรออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูล และการใช้งานในทางที่ผิด ผู้ใช้ควรเข้าใจถึงวิธีการทำงานของระบบ ที่มาของข้อมูล และวิธีการตัดสินใจ

 • จัดทำระบบการตรวจสอบและประเมินผล: จำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อติดตามประสิทธิภาพของระบบ AI ระบุความเสี่ยง และดำเนินการแก้ไข

 • สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ AI: จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับ AI หลักการธรรมาภิบาล AI และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น


📱 โทร: 093-789-4544

💬 Inbox: m.me/AlphaSecTH

📧 อีเมล: contact@alphasec.co.th

🔗 เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.thดู 101 ครั้ง

댓글


bottom of page