top of page

AI Audit: บริการตรวจสอบปัญญาประดิษฐ์การตรวจสอบปัญญาประดิษฐ์ (Auditing Artificial Intelligence)


ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรม การตรวจสอบและให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ AI เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง AlphaSec ขอนำเสนอแนวทางสำหรับผู้ตรวจสอบภายในในการเริ่มต้นคิดเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ AI


AI คืออะไร?

AI หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานที่ต้องใช้ความฉลาดแบบมนุษย์ได้ เช่น การรับรู้ภาพ การรู้จำเสียงพูด การตัดสินใจ และการแปลภาษา AI ครอบคลุมเทคโนโลยีเฉพาะทางหลายอย่าง เช่น:


- การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

- การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)

- คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)

- AI แบบอธิบายได้ (Explainable AI)


ตัวอย่าง AI ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ chatbot, การแนะนำสินค้า, การรู้จำใบหน้า, รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เป็นต้น


การตรวจสอบ AI ควรเป็นอย่างไร?

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิต AI ได้ ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การใช้งาน ไปจนถึงการติดตามผล นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบในภาพรวมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและความปลอดภัยของ AI


ความท้าทายและแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน

1. กรอบการตรวจสอบยังไม่สมบูรณ์: ปรับใช้กรอบและกฎระเบียบที่มีอยู่

2. มีกรณีการใช้งาน AI จำกัด: สื่อสารเชิงรุกเกี่ยวกับ AI กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. คำจำกัดความและการจำแนกประเภท AI ไม่แน่นอน: อธิบายและสื่อสารเกี่ยวกับ AI อย่างชัดเจน

4. ระบบ AI มีความหลากหลายมาก: ทำความเข้าใจการออกแบบและสถาปัตยกรรม AI เพื่อกำหนดขอบเขตที่เหมาะสม

5. เทคโนโลยี AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น: ศึกษาการออกแบบและสถาปัตยกรรม AI อย่างต่อเนื่อง

6. ขาดแนวทางการตรวจสอบ AI ที่ชัดเจน: มุ่งเน้นความโปร่งใสผ่านกระบวนการทำซ้ำ และเน้นที่การควบคุมและการกำกับดูแล ไม่ใช่อัลกอริทึม

7. ขาดจุดเริ่มต้นเชิงกลยุทธ์: ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ

8. การเรียนรู้อาจต้องใช้เวลา: ศึกษาการออกแบบ AI และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตามความจำเป็น

9. ความเสี่ยงจากการจ้างบุคคลภายนอก: บันทึกแนวปฏิบัติด้านสถาปัตยกรรมเพื่อความโปร่งใสระหว่างทีม


ทักษะที่จำเป็น

ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าใจบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล สถาปนิก และโปรแกรมเมอร์


กฎระเบียบและกฎหมาย

ปัจจุบันยังไม่มีกฎระเบียบหรือมาตรฐานเฉพาะสำหรับ AI ผู้ตรวจสอบภายในควรติดตามพัฒนาการในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง


การกำกับดูแล

องค์กรต้องรับผิดชอบในการกำกับดูแล AI ด้วยตนเอง ผู้ตรวจสอบภายในสามารถมีส่วนร่วมและเพิ่มมูลค่าในด้านนี้ได้


กรอบการตรวจสอบ

มีกรอบการตรวจสอบที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ เช่น:

  • Global IIA – Artificial Intelligence Auditing Framework

  • COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies)

  • US Government Accountability Office AI Framework

  • Singapore Personal Data Protection Commission Model AI Governance Framework

  • Information Commissions Office UK Guidelines


ข้อมูล คุณภาพของข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ AI โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องอคติ (bias)

ความเร็วของนวัตกรรม ธรรมชาติที่เกิดใหม่ของเทคโนโลยี AI ทำให้การตรวจสอบมีความซับซ้อน ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

บุคคลภายนอก การจ้างบุคคลภายนอกพัฒนา AI อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ต้องตรวจสอบ

AI กับการตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบ


สรุป

แม้จะมีความท้าทายในการทำความเข้าใจเทคโนโลยี AI แต่ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นในหลายด้านได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะในด้านการกำกับดูแล ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และการเรียนรู้ที่จะตรวจสอบความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น


ที่ AlphaSec เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการช่วยองค์กรตรวจสอบและให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ AI ไม่ว่าคุณจะอยู่ในขั้นตอนใดของการนำ AI มาใช้ เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคุณในการจัดการความเสี่ยงและสร้างมูลค่าจาก AI


ติดต่อ AlphaSec วันนี้เพื่อเริ่มต้นการเดินทางสู่การตรวจสอบ AI อย่างมีประสิทธิภาพ เรายินดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของคุณและวิธีที่เราสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการตรวจสอบ AI

ดู 64 ครั้ง

Comments