top of page

เข้าใจง่าย! PDPA คืออะไร คุ้มครองข้อมูลอะไรบ้าง?

อัปเดตเมื่อ 3 วันที่ผ่านมาPDPA คืออะไร?

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 กฎหมายฉบับนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไทย ป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัว และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการออนไลน์ต่าง ๆ


ทำไมถึงมี PDPA?

ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีพัฒนาไปรวดเร็ว ช่องทางสื่อสารมีหลากหลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของเราจึงถูกเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยได้ง่ายขึ้น กฎหมาย PDPA จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลอะไรบ้างที่ PDPA คุ้มครอง?

PDPA คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล เช่น:

 • ชื่อ-นามสกุล

 • เลขประจำตัวประชาชน

 • ที่อยู่

 • เบอร์โทรศัพท์

 • วันเดือนปีเกิด

 • อีเมล

 • การศึกษา

 • เพศ

 • อาชีพ

 • รูปถ่าย

 • ข้อมูลทางการเงิน

 • ข้อมูลทางการแพทย์หรือสุขภาพ

 • ข้อมูลทางพันธุกรรมและไบโอเมทริกซ์

 • เชื้อชาติ

 • ความคิดเห็นทางการเมือง

 • ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา

 • พฤติกรรมทางเพศ

 • ประวัติอาชญากรรม

 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้ PDPA เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ดังนี้:

 • สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ: ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอย่างไร

 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน

 • สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล: ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้อื่น

 • สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน

 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล: ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล

 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล: ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน

 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล: บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลระบุไปถึง

 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บุคคลหรือนิติบุคคลที่ "ตัดสินใจ" เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล "ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล"เมื่อไหร่จึงสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้?

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ต้องได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม ยังมีกรณีที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม ดังนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย: เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญา

 • เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล: เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาล

 • เพื่อประโยชน์สาธารณะ: เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นตกเป็นเหยื่อ

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศนั้น ต้องได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม ยังมีกรณีที่สามารถส่งข้อมูลไปต่างประเทศโดยไม่ต้องขอความยินยอม ดังนี้

 • ประเทศปลายทางมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ

 • จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา

 • จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม PDPA

ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA จะต้อง รับโทษ ดังนี้

 • ทางแพ่ง: ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีก โดยสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง

 • ทางอาญา: จำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • ทางปกครอง: ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

สรุป

PDPA เป็นกฎหมายที่สำคัญที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไทย

องค์กรและบุคคลทั่วไป ควรศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย PDPA เพื่อปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

ประชาชน ควรระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล และทราบสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมาย PDPA


แหล่งข้อมูล:


📱 โทร: 093-789-4544

💬 Inbox: m.me/AlphaSecTH

📧 อีเมล: contact@alphasec.co.th

🔗 เว็บไซต์: https://www.alphasec.co.thดู 289 ครั้ง

Commentaires


bottom of page